Limburgs Programma Landelijk Gebied


In het landelijk gebied spelen veel (nationale) belangen. Het versterken van onze natuur en biodiversiteit is een urgente opgave. De manier waarop we ondernemen, voedsel verbouwen, wonen, recreëren en energie opwekken is hierop van grote invloed. Stikstofreductie en natuurherstel staan onder andere door Europese regelgeving hoog op de agenda van de Rijksoverheid. Samen met hen en samen met de Limburgse gemeenten, natuurorganisaties, ondernemers en alle belanghebbenden maakt Provincie Limburg plannen hiervoor. Op lokaal niveau kijken we naar wat er moet gebeuren voor de natuur, met het water en met de klimaatdoelen.

Provinciale Staten van Limburg hebben besloten zich maximaal in te zetten voor het behalen van de richtinggevende doelen vanuit het Rijk. In Limburg zijn daar vier doelen aan toegevoegd: perspectief voor sectoren, houdbare vergunningverlening, leefbaarheid en landschappelijke kwaliteit.

Met die uitgangspunten hebben we gewerkt aan een eerste concept voor het Limburgs Programmaplan Landelijk Gebied. In vier gebieden zijn met lokale vertegenwoordigers eerste verkenningen gedaan naar de aanpak in het gebied. Ook zijn er eerste Koploperprojecten benoemd. Dit zijn concrete projecten die al snel een bijdrage kunnen leveren aan de doelen die we moeten realiseren. Het concept gebiedsplan is in belangrijke mate van onderop, vanuit de betrokkenheid in de gebieden, voor heel Limburg opgesteld.

Wat is er al gebeurd?

Uitgevoerde acties
Actie Wat is er gebeurd
Inventarisatie visies op het gebied Partners in de plattelandscoalitie hebben hun ideeën /visies ingebracht.
Ontwerp-sessies Samen met de partners hebben wij een verkenning uitgevoerd naar oplossingsrichtingen in de vier deelgebieden.
Concept programmaplan De Provincie heeft het concept programmaplan geschreven met daarin maatregelen en projecten voor zowel de afzonderlijke gebieden als voor heel Limburg.
Informatieronde gemeenten Bestuurders en raadsleden van gemeenten zijn bijgepraat over het LPLG.
Informatieronde voor organisaties Partners van de plattelandscoalitie hebben gelieerde organisaties uitgenodigd voor twee informatieavonden.
Advies partners De partners uit de plattelandscoalitie hebben een positief advies gegeven over het eerste concept.
Indienen plan Op 30 juni 2023 is het eerste conceptplan Limburgs Programma Landelijk gebied ingediend bij het ministerie van LNV.
Reactie Op 24 oktober heeft demissionair minister Van der Wal van LNV een reactie gestuurd op het eerste conceptplan (pdf, 1.6 MB).

Wat gaat er nog gebeuren?

Geplande acties
Datum Actie
Vanaf 1 juli 2023
 • Verdere uitwerking van de Koploperprojecten in de gebieden
 • Voortgang gebiedsprocessen met de plattelandscoalitie en de lokale partners
 • Ondersteuning Rijksoverheid bij het inventariseren en legaliseren van PAS-melders
 • NB: Verdere invulling van generieke maatregelen vanuit de Rijksoverheid kunnen van invloed zijn op het LPLG (o.a. landelijke aanpak piekbelasting en landbouwakkoord)
2024 Bekendmaking definitieve voorwaarden voor indienen koploperprojecten vanuit ministerie van LNV.
Maart 2024 Toekenning middelen voor koploperprojecten door LNV.
Aug/sept 2024 Indienen verder uitgewerkt LPLG.
Besluit Rijksoverheid over toekennen financiering voor Limburgse maatregelen.

Vier deelgebieden

We willen Limburg indelen met voldoende natuur én ruimte voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het Rijk kijkt daarbij naar de invloed van verkeer, de industrie en de agrarische sector. In de Provincie Limburg zoeken we naar ontwikkelpaden en maatregelen op lokale schaal in vier gebieden:

De Peel (zie ook Novex De Peel)

 • Betrokken gemeenten: Horst aan de Maas, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Venray en Weert
 • Natuur en Milieufederatie Limburg
 • Provincie Limburg
 • Terreinbeheerders
 • Vertegenwoordigers agrarische sector
 • Waterschap

Maasduinen

 • Betrokken gemeenten:  Bergen, Gennep, Mook en Middelaar en Venlo
 • Natuur en Milieufederatie Limburg
 • Provincie Limburg
 • Terreinbeheerders
 • Vertegenwoordigers agrarische sector
 • Waterschap

Meinweg, Roer- en Swalmdal

 • Betrokken gemeenten:  Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond
 • Natuur en Milieufederatie Limburg
 • Provincie Limburg
 • Terreinbeheerders
 • Vertegenwoordigers agrarische sector
 • Waterschap

Zuid-Limburg

 • Betrokken gemeenten:  Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Gulpen-Wittem, Kerkrade, Landgraaf, Meerssen, Maastricht, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en Vaals
 • Natuur en Milieufederatie Limburg
 • Provincie Limburg
 • Terreinbeheerders
 • Vertegenwoordigers agrarische sector
 • Waterschap

Natuurdoelanalyses

De Provincie Limburg heeft voor 19 Natura 2000-gebieden een natuurdoelanalyse (NDA) opgesteld. Deze rapporten zijn verplicht voor alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden vanuit het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering 2022-2035, op grond van de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (WSN). Een Natuurdoelanalyse geeft op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten aan wat de actuele kwaliteit is van de natuur in het gebied. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke knelpunten (‘drukfactoren’) de kwaliteit van de natuur bedreigen. Ook worden maatregelen benoemd die verdere verslechtering van de natuurtypes of bedreiging van soorten kunnen voorkomen en ervoor zorgen dat gestelde natuurdoelen behaald kunnen worden. De ecologische analyses vormen de input voor beleid dat opgeschreven wordt in het Limburgs gebiedsprogramma.

De NDA's per gebied vindt u op de pagina Natura 2000-gebieden.

Overig beleid en maatregelen

Voorafgaand aan het Limburgs Programma Landelijk Gebied zijn er stappen gezet naar een toekomstbestendig Limburg, zoals vrijwillige uitkoop van 25 Limburgse boeren in de buurt van Natura 2000-gebieden, de Limburgse aanpak Bossen, samenwerking in het project Meer Bomen van Urgenda en subsidieregelingen voor Landschapselementen en Voedselbossen en voor  Aanleg en beheer natuurgebieden. Provincie Limburg maakte één miljoen euro vrij voor natuurinclusieve landbouw, ruim € 69 miljoen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en het samenwerkingsverband Regionaal voedselsysteem Limburg werd gestart.

Zowel bestuurders als medewerkers van Provincie Limburg hebben in de gebiedsprocessen bij alle partners en overige betrokkenen de wil gezien om te werken aan de doelen voor Limburg. Dat zijn naast het herstel van natuur en de doelen voor water en klimaat onder andere de leefbaarheid van het landelijk gebied en het perspectief voor diverse sectoren in Limburg. Er zullen nog veel stappen volgen. We hebben daarin het Rijk en de vele lokale partners hard nodig. Onder andere van invloed zijn bijvoorbeeld of agrarisch ondernemers gebruik willen maken van de regelingen LBV+ en LBV. Maar ook belangrijk is dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over regelingen om te verplaatsen of te verduurzamen. 
Samen gaan we op weg naar een nieuwe toekomst voor het landelijk gebied van Limburg. Het conceptplan LPLG was een belangrijke eerste stap in die richting. Dit plan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 27 juni. We vinden het van groot belang dat er zo snel mogelijk duidelijk wordt op welke voorwaarden en middelen de koploperprojecten kunnen rekenen. Zo kan de positieve energie in de verschillende gebieden omgezet worden in plannen voor een toekomstbestendig Limburg.

Limburg Stikstof Dashboard

De Provincie Limburg heeft het 'Limburg Stikstof Dashboard' samengesteld. Dit interactieve overzicht geeft informatie over stikstof rondom de Limburgse Natura 2000-gebieden. U vindt er informatie over stikstofemissies en deposities in Limburg, Nederland en Europa. Het dashboard dient als achtergrond bij de 'Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel'. Het gekozen detailniveau is niet geschikt om effecten van individuele bronnen diepgaand in beeld te brengen.

Limburg Stikstof Dashboard

Meer info of vragen?

U kunt met vragen over de gebiedsplannen contact opnemen met de gebiedsmanagers of een e-mail sturen aan lim­burgs­pro­gram­ma­lan­de­lijk­ge­bied@prvlim­burg.nl


Lim­burgs Pro­gram­ma Lan­de­lijk Ge­bied

Bekijk het Limburgs Programma Landelijk Gebied 'Wie sjoen os Limburg is'.