Natuur en subsidies


De Provincie hecht veel belang aan het behoud en de ontwikkeling van de provinciale natuur. Daarom verleent zij daarvoor subsidie via verschillende subsidieregelingen.

In het subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 wordt een onderscheid gemaakt tussen financiering van het beheer van bestaande natuur en landschap enerzijds en eenmalige investeringen ter verbetering van de (agrarische) natuurkwaliteit (kwaliteitsimpulsen) anderzijds.

Verbetering van natuurkwaliteit (aanleg)

Met behulp van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2021 (SKNL 2021) worden vergoedingen gegeven voor omvorming van landbouwgronden naar natuur, de inrichting van nieuwe natuurterreinen en maatregelen die leiden tot een versnelde realisatie/omvorming van bestaande natuurterreinen (kwaliteitsimpuls). Gronden voor functieverandering en inrichting nieuwe natuur moeten aangewezen zijn in het natuurbeheerplan als om te vormen natuur. Inrichtingsmaatregelen en – kosten moeten sober, effectief en reëel zijn. In het openstellingsbesluit van de SKNL wordt definitief bepaald welke subsidies daadwerkelijk kunnen worden aangevraagd. Tevens is ambtelijk vooroverleg noodzakelijk.

Beheer van bestaande natuur en landschap

Met behulp van het Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SVNL 2016) worden vergoedingen gegeven voor beheermaatregelen op natuurterreinen, natuurbeheer op agrarische grond en behoud en beheer van groene landschapselementen in agrarisch gebied. Met deze regeling stimuleert de Provincie grondeigenaren en grondgebruikers om natuurterreinen in stand te houden en op correcte wijze te beheren.

Wijzigen Natuurbeheerplan voorjaar 2025 vastgesteld; mogelijkheid bezwaren

De wijzigingen van het Natuurbeheerplan Limburg voorjaar 2025 en de bijbehorende ‘Nota van wijzigingen Natuurbeheerplan 2025’ zijn op 9 april 2024 vastgesteld en liggen gedurende de periode 22 april tot en met 3 juni ter inzage in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen tijdens kantooruren.
De stukken zijn ook te bekijken via de hyperlink onder het kopje 'Natuurbeheerplan voorjaar 2025' en het kaartmateriaal onder het kopje 'viewer' via de Atlas Limburg (na het openen van de atlas via 'Natuur' naar 'Natuurbeheerplan voorjaar 2025').

Gedurende deze periode kunt u bezwaren indienen tegen de wijzigingen.
Tegen de wijzigingen van het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg voorjaar 2025 inclusief de wijzigingen van de daarbij behorende kaarten staat bezwaar open. Bezwaar kan zowel digital als schriftelijk worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Meer informatie betreft de bezwaar procedure tegen een besluit kunt u vinden op: https://www.limburg.nl/@606/bezwaar-beslissing/

Soortenbescherming

Met de Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2023 stimuleert de Provincie Limburg activiteiten gericht op actieve soortenbescherming.

Bestrijding invasieve exoten

De Nadere subsidieregels invasieve exoten 2022-2023 ondersteunen projecten binnen de provincie Limburg die erop zijn gericht (populaties van) invasieve exoten te bestrijden door deze te verwijderen en/of te beheersen.

Preventie faunaschade

De Nadere subsidieregels preventie faunaschade 2023 zijn bedoeld voor preventie van faunaschade door middel van de aanschaf en/of het plaatsen van duurzame preventieve maatregelen en/of middelen dan wel het doen van praktijkgericht onderzoek ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar natuurbeheerplan@prvlimburg.nl.