Inrichting Nieuwe Natuur (INN)


De Provincie Limburg neemt zelf het voortouw om toekomstige natuurterreinen aan te kopen en in te richten. Daarmee werken we actief aan de realisatie van het Natuurnetwerk Limburg en aan herstel / versterking van Natura 2000-gebieden. Dit is onderdeel van de programmalijn Robuuste Natuur van het Limburgs Natuurprogramma 2023-2030.

Samenwerken voor natuurinrichting

Indien voldoende terreinen in een regio in het Natuurnetwerk Limburg verworven zijn, wordt het inrichtingsproces via het project INN opgestart door Natuur en Water (beleid en planvorming) en Plattelandsontwikkeling (uitvoering). Het is van essentieel belang de natuur zodanig te realiseren dat deze natuur vervolgens goed en duurzaam wordt beheerd en de nagestreefde natuurdoelen en Natura 2000-doelen ontwikkeld worden en behouden blijven.

Onderzoeken en afstemming met omwonenden

In de voorbereidingsfase worden onderzoeken uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld flora en fauna-, bodem-, archeologie- en eventueel explosievenonderzoek. De benodigde omgevingsvergunningen worden aangevraagd bij gemeenten. Voorafgaand aan de aanbesteding naar aannemers heeft afstemming plaatsgevonden met de partners in het gebied (gemeenten, waterschap en terrein beherende organisaties) om zodoende de inrichting te verbeteren. Naastgelegen eigenaren worden voorafgaand aan de uitvoering nader geïnformeerd over de aanstaande inrichtingswerken en de (verkeers-) overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Keuze voor bloeiende soorten

Bij aanplant van bossen, struwelen, hagen, graften (Zuid-Limburg), houtwallen en singels maken we zoveel mogelijk gebruik van gebiedspecifieke (inheemse) plantensoorten. Ook kiezen we voor bloeiende soorten, zodat er in het groeiseizoen nectar is voor insecten en in herfst en winter vruchten voor veel verschillende diersoorten. Bij aanplant van bossen en struweel wordt soms ook gekozen voor een deel spontane ontwikkeling.

Deelprojecten