Deelproject INN Natura 2000 Maasduinen


Dit betreft de inrichting van percelen gelegen binnen het Natuurnetwerk Limburg en in of van belang voor Natura 2000-gebied Maasduinen. De percelen liggen verspreid in de gemeente Bergen en meer aaneengesloten binnen de gemeente Venlo in het gebied Schandelo. De totale oppervlakte betreft circa 58 ha.

Groter en beter leefgebied voor planten en dieren

De doelstelling van de inrichting is het versterken van het heidelandschap, natuurlijke graslanden en akkers, uitbreiding areaal bos en het herstellen van het historisch landschap. In een aantal gevallen dient voor de ontwikkeling van droge heide een deel van de bovengrond afgegraven te worden.

Daarnaast liggen er kansen voor het versterken van leefgebied voor soorten waarvoor de Maasduinen is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dat betreft het handhaven en versterken van leefgebieden voor vogels als grauwe klauwier, boomleeuwerik, roodborsttapuit, zwarte specht en amfibieën als kamsalamander, boomkikker en knoflookpad. Andere soorten profiteren hiervan mee.

De nieuwe natuurterreinen vormen een buffer voor kwetsbare terreinen of slaan een brug tussen Natura 2000-gebieden.

Overzichtskaart

Bekijk de Atlas Limburg viewer, kies 'natuur' vervolgens 'inrichten percelen nieuwe natuur'.

Planning uitvoering percelen gemeente Bergen en Schandelo

Planning
Periode Actie
Najaar 2023/begin 2024 Uitvoering inrichting  gemeente Bergen
Begin 2024 Oplevering inrichting  gemeente Bergen
Voorjaar 2024 Aanbesteding werken inrichting Schandelo
Najaar 2024 Uitvoering inrichting  Schandelo
Begin 2025 Oplevering inrichting  Schandelo
Vanaf 2025 Uitvoering beheer en onderhoudsplan ingerichte natuur

Begeleiding proces en onderzoeken

Ingenieursbureau Kragten heeft samen met de Provincie de inrichting voorbereid en houdt toezicht op de uitvoering van de inrichtingswerken.


Roodborsttapuit

Roodborsttapuit