Deelproject INN Rode Beek


Dit betreft de inrichting van percelen van de provincie Limburg gelegen binnen het Natuurnetwerk Limburg in de gemeente Echt-Susteren nabij de Rode Beek ter hoogte van Nieuwstadt en Susteren. De percelen liggen op afstand van natura 2000-gebieden. De totale oppervlakte betreft circa 5 ha.

De doelstelling van de inrichting is de aanplant van bos en struweel. Tevens is een deel hiervan natuur- en boscompensatie vanuit VDL Nedcar en de verbreding A2.

Overzichtskaart

Bekijk de Atlas Limburg viewer, kies 'natuur' vervolgens 'inrichten percelen nieuwe natuur'.

Planning uitvoering

Planning
Periode Actie
Najaar 2023

De uit te voeren werken worden door de provincie aanbesteed nadat de omgevingsvergunning is afgegeven door de gemeente Echt-Susteren.

Eind 2023/begin 2024 Na een succesvolle aanbesteding wordt het inrichtingswerk voorbereid en uitgevoerd door de aannemer.
Voorjaar 2024 Oplevering van de inrichting.
Voorjaar 2024 en verder Uitvoering beheer en onderhoudsplan ingerichte natuur.

Begeleiding proces en onderzoeken

De provincie is momenteel de inrichting aan het voorbereiden en houdt zelf toezicht op de uitvoering van de inrichtingswerken.