Deelproject INN N2000 Geuldal/Kunderberg


Dit betreft de inrichting van percelen van de Provincie Limburg gelegen binnen het Natuurnetwerk Limburg en in of van belang voor Natura 2000-gebieden Geuldal en Kunderberg. De percelen liggen verspreid in de gemeenten Meerssen, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Voerendaal en Vaals. Soms betreft het kleine percelen, soms grotere aaneengesloten blokken. De totale oppervlakte betreft circa 50 ha.

Verbeteringen voor padden, vlinders en kevers

Doelstelling van de inrichting is een bijdrage leveren aan het herstel en de uitbreiding van kalkgraslanden, heischrale graslanden, glanshaverhooilanden, eiken-haagbeukenbossen en de daarbij horende N 2000-doelen. Voor de ontwikkeling van kalkgraslanden en heischrale graslanden wordt in een aantal gevallen een deel van de bovengrond afgegraven. Daarnaast liggen er kansen voor het versterken van leefgebied voor soorten waarvoor het Geuldal is aangewezen als N 2000-gebied waaronder de geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad, de Spaanse vlag (vlinder) en het vliegend hert (grootste kever van Nederland).

Voor de verbetering van de instandhouding van bovengenoemde amfibieën worden meerdere (beton)poelen met stapelmuren aangelegd.

Overzichtskaart

Bekijk de Atlas Limburg viewer, kies 'natuur' vervolgens 'inrichten percelen nieuwe natuur'.

Planning uitvoering

Planning
Periode Actie
Herfst 2023 /  begin 2024

Verder voorbereiding, doorlopen omgevingsvergunning procedure.

Het inrichtingsbestek wordt definitief gemaakt.
Voorjaar 2024 De uit te voeren werken worden door de provincie aanbesteed richting aannemers.
Najaar 2024 Na een succesvolle aanbesteding wordt het inrichtingswerk voorbereid en uitgevoerd door de aannemer.
Eind 2024/ begin 2025 Oplevering van de inrichting.
2025 Onderhoudsperiode van de aannemer.
Vanaf 2026 Uitvoering beheer en onderhoudsplan ingerichte natuur.

Begeleiding proces en onderzoeken

Het ingenieursbureau Geonius heeft de inrichting samen met de Provincie voorbereid en houdt toezicht op de uitvoering van de inrichtingswerken.


Spaanse vlag vlinder

Spaanse vlag