Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot - Proces


De omgeving van Chemelot is een dynamisch gebied in ontwikkeling. Chemelot en ook inwoners en bedrijven in de steden, dorpen en het landschap in het gebied willen zich blijven ontwikkelen en bestaande waardes koesteren. Er zijn verschillende mogelijke doelen voor een beperkte ruimte. Afstemming tussen Chemelot en haar omgeving is daarom nodig.

In dialoog met partijen in de omgeving van Chemelot wordt in 2020 gewerkt aan een gedragen toekomstbeeld voor het gebied: de strategische gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot. Met als doel om ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van Chemelot, die Chemelot én omgeving versterken, zoveel als mogelijk in balans met elkaar te brengen. Hierbij kijken we integraal naar de 6 kernwaarden die beschreven staan in het kerndocument: leefbaarheid en leefomgeving, landschap en natuur, economie, mobiliteit en logistiek, duurzaamheid en energie en cultuurhistorie en identiteit.

Het opstellen van de gebiedsvisie is in handen van een brede alliantie bestaande uit de Provincie Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen en Stein, Chemelot/DSM, Brightlands Chemelot Campus en betrokken inwoners. Het proces om te komen tot de strategische gebiedsvisie verloopt in 4 stappen.

Stap 1: Analyse

Resultaat van deze analysefase is een Speerpuntennotitie met daarin een nadere uitwerking van de bouwstenen, die gebaseerd zijn op de 6 bovengenoemde kernwaarden. Bouwstenen waarmee gebouwd kan worden aan een ambitieuze en realistische toekomst voor dit gebied. Daarnaast wordt in deze fase het Ruimtelijk Raamwerk opgesteld, dat de basis vormt voor het borgen en ontwikkelen van de omgevingskwaliteit en onderlegger is voor het verkennen van verschillende ontwikkelingsmogelijkheden met bijbehorende programma’s en ruimtevraag.

Stap 2: Verkenning

In de verkenningsfase zullen verschillende ontwikkelkansen in beeld worden gebracht en wordt – met behulp van vergezichten voor de toekomst van de omgeving van Chemelot - onderzocht welke verbindingen gelegd kunnen worden tussen de bouwstenen. Dit alles gebeurt steeds in interactie met het ontwerpteam van overheden, bedrijfsleven en omgevingspartijen én in dialoogsessies met omwonenden en andere stakeholders.

Stap 3: Integratie

In de integratiefase gaat het om het ontwikkelen van een kansrijk perspectief: het verbeelden en beschrijven van de strategische gebiedsvisie in één integraal toekomstperspectief met leidende principes. Hierin dient de maatschappelijke meerwaarde en haalbaarheid inzichtelijk te worden gemaakt.

Stap 4: Besluitvorming

In deze fase wordt de eindrapportage opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de opdrachtgever, Stuurgroep Chemelot 2025, waarin betrokken overheden en partijen op Chemelot vertegenwoordigd zijn (gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, Provincie Limburg, Brightlands Chemelot Campus, Chemelot en DSM).

Lopende het proces  worden de (tussen)resultaten ook gedeeld met raads- en statenleden en zijn de documenten beschikbaar via deze website.