Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot - Analyse en Verkenning


Hieronder treft u een korte beschrijving aan van de tussenresultaten van de analyse- en verkenningsfase.

Dialoogsessies 15 juni 2020

In juni 2020 heeft de eerste dialoogsessie met de omgeving plaatsgevonden. Tijdens deze sessie zijn diverse inwoners, partijen op Chemelot, mensen van de gemeenten en provincie en andere belanghebbenden en belangengroepen in gesprek gegaan over wat ze waardevol vinden in het gebied en welke doelen ze hebben.

De inbreng uit de dialoogsessie is basis geweest voor de volgende stap in het proces: het verkennen van mogelijke toekomstscenario’s voor de omgeving van Chemelot.  Alle inbreng, zowel mondeling als schriftelijk, is opgenomen in een verslag, dat u vindt onder het kopje Meer informatie op deze pagina.

Speerpuntennotitie

Het proces van de gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot is gestart met het in beeld brengen wat de verschillende belanghebbenden in het gebied belangrijk vinden en welke ruimtelijke doelen daarbij horen. Hiervoor zijn verschillende studies, visies en beleidsdocumenten, die over het gebied voorhanden zijn, als basis gebruikt. Verder zijn tijdens de dialoogsessie partijen in het gebied bevraagd op wat zij belangrijk vinden. Dit heeft een speerpuntennotitie opgeleverd waarin de bestaande en toekomstwaarden voor het gebied zijn samengebracht en is aangeven welke concrete ruimtelijke doelstellingen daarbij horen. Voor de leesbaarheid zijn ze in willekeurige volgorde gerubriceerd in zes bouwstenen: (1) leefbaarheid en leefomgeving, (2) landschap en natuur, (3) economie, (4) mobiliteit en logistiek, (5) duurzaamheid en energie en (6) cultuurhistorie en identiteit.

De speerpuntennotitie vormt een tussenstap en hulpmiddel in het proces om te komen tot een gebiedsvisie. Ze vormt de basis voor de tweede stap in het proces: het verkennen van ruimtelijke toekomstbeelden. Hierin worden ruimtelijke oplossingen aangereikt om de doelen van alle partijen – of dit nu de uitbreiding van de campus is of behoud en versterking van natuurwaarden - zoveel mogelijk een plek te geven in het gebied.

De speerpuntennotitie kunt u vinden onder het kopje Meer informatie op deze pagina.

Ruimtelijk raamwerk

Samen met het concept Speerpuntennotitie vormt het bestaand Ruimtelijk Raamwerk het resultaat van de analysefase van de gebiedsvisie. Het raamwerk brengt de samenhang in beeld tussen de landschappelijke, stedelijke en dorpse structuren in het gebied, van water, groen en infrastructuur. Deze structuren geven voor de lange termijn richting en geven het raamwerk aan waarbinnen gewenste ontwikkelingen (mogelijk) kunnen plaatsvinden.

Het ruimtelijke raamwerk vormt daarmee de basis voor het borgen en ontwikkelen van omgevingskwaliteit. Het ordent en brengt structuur aan. Het biedt identiteit en oriëntatie. En het is daarmee de onderlegger voor het verkennen van ruimtelijke toekomstperspectieven.

Resultaten verkenningsfase

In deze stap zijn mogelijke toekomstscenario’s voor het gebied onderzocht, aan de hand van de doelen en opgaven die uit de analyse naar voren zijn gekomen. Daarbij is gebruik gemaakt van het bestaand ruimtelijk raamwerk als onderlegger. Ook is in deze fase het concept van meervoudige waarde-creatie beschreven.

De resultaten van de verkenningsfase zijn verbeeld en verwoord in een presentatie met ingesproken tekst. Een link naar het filmpje met de presentatie van de verkenningsfase vindt u onder het kopje Meer informatie op deze pagina.

Dialoogsessie 26 november 2020

In november 2020 heeft de tweede dialoogsessie met de omgeving plaatsgevonden. Tijdens deze (online) sessie zijn diverse inwoners, partijen op Chemelot, mensen van de gemeenten en provincie en andere belanghebbenden en belangengroepen opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. Deze keer over de resultaten van de verkenning en de daarin opgenomen (mogelijke) toekomstbeelden.

De inbreng uit de dialoogsessies (zowel die van juni als in november 2020) wordt betrokken bij het opstellen van een concept-gebiedsvisie. Alle inbreng, zowel mondeling als schriftelijk, van de sessie op 26 november is opgenomen in een verslag, dat u vindt onder het kopje Meer informatie op deze pagina.