Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3)


Er zijn momenteel geen paragrafen open voor aanvragen.

De opvolger van het Europese programma POP3 is het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het NSP richt zich met name wederom op Landbouw met vergelijkbare Openstellingen zoals bij POP3. De eerste openstellingen worden voorzien vanaf het 3e kwartaal 2023. Zodra er meer informatie voorhanden is zullen wij dit op deze pagina vermelden.

POP3 is verlengd voor 2021-2022

Op 31 december 2020 liep de oorspronkelijke programmaperiode van POP3 2014-2020 af. Vanwege vertraging in de Brusselse besluitvorming kon het nieuwe GLB nog niet van start gaan op 1 januari 2021. Om de continuïteit in de financiering en uitvoering van POP3 te waarborgen heeft de Europese Commissie de mogelijkheid geboden om het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma te verlengen. De Provincie Limburg heeft besloten om van deze mogelijkheid gebruik te maken ter overbrugging tussen het huidige POP3 en het nieuwe GLB. Deze overbruggings-/transitieperiode beslaat de jaren 2021 en 2022. De financiering van de transitiejaren komt uit het nieuwe GLB. Inhoudelijk wordt het principe van ‘oude regels, nieuw geld’ gehanteerd.

Nederland heeft ervoor gekozen om in deze transitieperiode een accentverschuiving aan te brengen, waarbij de inhoudelijke focus meer dan voorheen komt te liggen op de actuele maatschappelijke onderwerpen: biodiversiteit/bodem, kringlooplandbouw (inclusief stikstof) en klimaat.

Voor wie:

Voor onder andere agrariërs, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincie, gemeenten, waterschappen, kennisaanbieders en samenwerkingsverbanden. Per paragraaf kan de doelgroep verschillen.

Waarvoor:

We delen de subsidiemogelijkheden als volgt in:

  • paragrafen open voor aanvragen
  • paragrafen gesloten voor aanvragen

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uitgaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.

Oude versie regeling en gesloten openstellingsbesluiten