Provinciaal landbouwbeleid en ambities


Koers naar de toekomst

De Provincie Limburg zet in op het versterken van Limburg als toonaangevende agrarische regio. We bieden duurzame oplossingen voor maatschappelijke opgaven zoals klimaat, energie en gezondheid.

Met deze ambitie draagt Limburg bij aan de nieuwe standaard voor duurzame en circulaire landbouw. Dit doen we niet alleen, we zoeken de verbinding met andere kennisregio’s. Onze belangrijkste doelgroep zijn ondernemers uit de landbouw en angrifoodsector, deze ondernemers willen wij ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Niet langer staat de verlaging van de kostprijs per stuk centraal, maar de overgang naar een meer duurzame en circulaire productie.

De Provincie Limburg zet zich in op de volgende onderwerpen:

Missiegedreven innoveren

Wij ontwikkelen hoogstaande kennis en kunde voor de duurzame ontwikkeling van de Limburgse agrifoodsector. Hierbij kijken we niet alleen naar het economisch belang, maar kijken we ook hoe de agrifood sector nog meer kan bijdragen aan maatschappelijke opgaves.

Circulair produceren

Wij ondersteunen de transitie naar kringlooplandbouw, waarin reststromen worden hergebruikt. Hiermee reduceren we stikstof en CO2 en dragen zo bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Sterker in de marktketen

Wij zien dat de marktpositie van de agrifoodsector een belangrijk obstakel is voor de verdere ontwikkeling en verduurzaming. Wij ondersteunen initiatieven die de positie van deze sector versterken.

Grensoverschrijdend verbinden

De transitie die onze agrifoodsector doormaakt stopt niet bij de provincie- of landgrens. Daarom is het belangrijk om kennis en krachten te bundelen waar mogelijk. Dat doen we door in contact te staan met buurlanden en aangrenzende provincies.

Met een totale investering van 20 miljoen euro wil de Provincie een financiële impact van minstens 80 miljoen euro genereren, naast de maatschappelijke impact die voor een succesvolle transitie zeker zo belangrijk is.