Geluid


Drukke wegen en bedrijventerreinen maken geluid. De Provincie neemt maatregelen om de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te voorkomen en te verminderen.

Geluidshinder

De Provincie onderzoekt geluidskwaliteit bij onder andere wegen, bedrijven en evenementen. Ook doen we geluidmetingen in opdracht van gemeenten of voor de GGD om inzicht te krijgen in de gezondheidsaspecten.

Omgevingslawaai

Elke vijf jaar maakt de Provincie Limburg een geluidbelastingkaart en een actieplan.

De geluidbelastingkaart laat zien welke huizen hinder ondervinden van provinciale wegen. In het actieplan staan de maatregelen om de geluidbelasting en het aantal (ernstig) geluidgehinderden te beperken. De kaart is te bekijken in de GIS viewer.

Procedure hogere waarde

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld in de buurt van een provinciale weg, kan de Provincie een hogere geluidsbelasting toestaan op de gevel van woningen. De regels hiervoor staan in het Beleidskader vaststellen en wijzigen hogere waarden Wet geluidhinder.