ErfgoedLAB


De Provincie Limburg is in 2019 gestart met het ErfgoedLAB. Met het ErfgoedLAB wordt de herbestemming van monumenten gestimuleerd. Na een succesvol pilotjaar in 2020-2021 krijgt het ErfgoedLAB een vervolg in de periode 2022-2024.

Erfgoedensembles

Het ErfgoedLAB heeft als doelstelling om erfgoedensembles, dat zijn monumentale panden die een direct relatie hebben met het landschap en de omgeving, te herbestemmen zodat deze functioneel en duurzaam zijn in gebruik. Bij de herbestemming zoeken we ook naar nieuwe manieren om monumenten te gebruiken waardoor deze beter verankerd worden in de samenleving.

Van juni 2022 tot juni 2023 zijn drie casussen behandeld:

  • Kasteel Mheer
  • Kasteel Amstenrade
  • Onderste Hof te Brunssum.

In alle drie de casussen was er behoefte aan een langetermijnperspectief dat aansluit bij de aard van de plek en die rekening houdt met de betekenis van de plek voor de omgeving en maatschappij. Het ErfgoedLAB heeft geholpen bij het opstellen van een langetermijnperspectief dat aansluit bij bredere maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en de transitie in de agrarische sector.

Van juni 2023 tot juni 2024 zullen de volgende vier casussen behandeld worden:

  • Kasteel Nieuwenbroeck te Beesel
  • Kasteel Het Stenen Huis in Vlodrop
  • Kasteel Wijlre in Gulpen-Wittem
  • Geulhemermolen in Valkenburg

De vier casussen hebben als gedeeld thema water(veiligheids-)vraagstukken en het erfgoedbelang bij deze wateropgaven.

Werksessies

Binnen het ErfgoedLAB zullen een aantal werksessies met experts en beleidsmakers worden georganiseerd voor het werkveld en monumenteneigenaren. Tijdens deze werksessies worden de resultaten gedeeld met het werkveld en is er bovendien ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen en kennis uit te wisselen.