Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Limburg (SKNL 2015) (vervallen)


Voor wie

Voor onder andere grondeigenaren van gebied dat de Provincie heeft aangewezen als natuurgebied. En voor grondeigenaren en grondgebruikers van het gebied waar natuurontwikkeling gewenst is.

Waarvoor

Voor de ontwikkeling en realisatie van natuur en groene landschapselementen (bijvoorbeeld bomenrijen, singels, hagen, enzovoort). Het gaat om een permanente functieverandering van landbouwgrond naar natuur, inrichting van natuurterreinen en groene landschapselementen. Het kan ook gaan om kwaliteitsverbetering in bestaande natuurterreinen.

Er zijn twee subsidies, die u ook kunt combineren:

  • Subsidie voor functieverandering: het veranderen van de landbouwfunctie naar een natuurfunctie. Hierbij subsidiëren we de waardedaling. Deze subsidie is alleen voor grondeigenaren of erfpachters, niet voor grondgebruikers.

  • Subsidie voor investeringsmaatregelen (inrichtingsmaatregelen). Dit zijn maatregelen waarmee u het gebied geschikt maakt voor de natuurfunctie. Deze subsidie kunt u aanvragen samen met functieverandering, of voor gebied waar al eerder functieverandering heeft plaatsgevonden. Ook PAS-maatregelen vallen onder dit subsidieonderdeel.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.