Subsidie Natura 2000 gebieden 2022-2024 (vervallen)


Op grond van deze regeling worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor het het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000 gebieden in de Nederlandse provincie Limburg door het nemen van maatregelen, die een bijdrage leveren aan het bereiken van een landelijk gunstige staat van instandhouding van een natuurlijk habitattype en/of de gunstige staat van instandhouding van soorten, zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming.

De Provincie Limburg subsidieert uitsluitend de maatregelen die limitatief zijn opgenomen in het Hoofdrapport voor de N2000-gebieden van de Nederlandse provincie Limburg.

Voor wie

Voor subsidie komen organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.), organisaties van de overheid zoals de gemeenten en personen in aanmerking. De organisatie of persoon in kwestie dient krachtens eigendom dan wel een ander zakelijk recht of publiekrechtelijke bevoegdheid zeggenschap te hebben over de grond(en) waarop of waaraan de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden getroffen of de rechtspersoon/dan wel natuurlijke persoon heeft schriftelijke toestemming ontvangen van de eigenaar(s) van de grond/gronden om deze te mogen gebruiken.

Waarvoor

Doel van deze regeling is het ondersteunen van projecten die gericht zijn op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000 gebieden in de Nederlandse provincie Limburg door het nemen van de limitatief in het hoofdrapport opgenomen maatregelen, die een bijdrage leveren aan het bereiken van een landelijk gunstige staat van instandhouding van een natuurlijk habitattype en/of de gunstige staat van instandhouding van soorten, zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.