Natura 2000-gebieden


Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer van hetzelfde wordt. In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Nederland heeft de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn vertaald in wetgeving: de Wet Natuurbescherming 2017 (Wnb).

Natura 2000 in Limburg

De Provincie Limburg heeft, met de andere provincies en Rijkswaterstaat, de taak om in en rond de Natura 2000-gebieden maatregelen te treffen om de natuurdoelen te bereiken. Deze doelen zijn door de minister van LNV vastgelegd in zogenoemde Aanwijzingsbesluiten, die in het overzicht hieronder voor elk Natura 2000-gebied te lezen zijn.

De Provincie Limburg heeft op grond van de Wet Natuurbescherming de taak om voor 24 Natura 2000-gebieden het Natura 2000-beheerplan (mede) vast te stellen. Medevaststelling gebeurt indien een andere overheid het voortouw voor de planvorming heeft, zoals Rijkswaterstaat bij de Grensmaas en de Maas bij Eijsden en zoals Noord-Brabant voor de Peelgebieden.

Anno medio 2022 heeft de Provincie voor 16 van de 20 overige Natura 2000-gebieden het beheerplan definitief vastgesteld en voor de overige 4 gebieden een ontwerp vastgesteld en gepubliceerd, waarvan de inspraak onderwerp is van beantwoording en het definitieve plan in 2022 wordt vastgesteld. De plandocumenten zijn hieronder per Natura 2000-gebied gebundeld.

Beheerplannen

In de Natura 2000-beheerplannen is op grond van de huidige inzichten beschreven welke maatregelen in en rond het Natura 2000-gebied gepland zijn om de natuurdoelen dichterbij te brengen. Vanwege de ernst van de problematiek (bijv. verdroging, stikstofdepositie) zijn de natuurdoelen niet binnen één planperiode te realiseren. De Natura 2000-beheerplannen worden daarom in ieder geval elke 6 jaar geëvalueerd, maar ook indien nodig tussentijds. Nieuwe inzichten en kennis worden toegepast om het pakket maatregelen aan te vullen of bij te stellen. Deze bijstelling gebeurt in Limburg niet op één vast moment voor alle 24 plannen, maar verdeeld over de periode van zes jaar en wordt afgestemd met het Limburgse en het landelijke programma Natuur.
In 2022/2023 wordt daarom gestart met de herziening of verlenging van de Natura2000-beheerplannen voor Kunderberg, Zeldersche Driessen, Savelsbos en Abdij Lilbosch.
Informatie over de voortgang van de uitvoering van de planmaatregelen wordt interprovinciaal verzameld en landelijk weergegeven op de website www.bij12.nl.

Video: wat zijn Natura 2000-gebieden?

Milieuklacht melden

U kunt uw klacht digitaal melden via het milieuklachtenformulier.