Natura 2000-gebieden


Natura 2000 is de verzamelnaam voor het netwerk van Europese natuurgebieden. Doel van Natura 2000 is om de biodiversiteit in ecosystemen in de EU te behouden en te verbeteren. Recreanten en ook ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden.

Natura 2000-gebieden vallen onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en zijn vastgelegd in de Wet Natuurbescherming 2017 (WNB 2017). In Limburg liggen 23 Natura 2000-gebieden.

N2000-plannen

De Europese Unie heeft een lijst van de meest kwetsbare dier- en plantsoorten opgesteld waarvoor Europa een belangrijke rol speelt. Vervolgens hebben ze opgaven opgelegd aan de landen binnen de EU. De Rijksoverheid heeft de begrenzing van de gebieden aangewezen en de doelen per gebied beschreven. De Provincie heeft de taak om voor elk gebied een N2000-plan op te stellen waarin wordt beschreven hoe de doelen worden gerealiseerd. Daarnaast biedt het N2000-plan de mogelijkheid om bepaald gebruik vrij te stellen van de vergunningplicht WNB 2017.

Milieuklacht melden

U kunt uw klacht digitaal melden via het milieuklachtenformulier.