Natura 2000-gebieden


Natura 2000 is de verzamelnaam voor het netwerk van Europese natuurgebieden. Doel van Natura 2000 is om de biodiversiteit in ecosystemen in de EU te behouden en te verbeteren. Recreanten en ook ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden.

Natura 2000-gebieden vallen onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en zijn vastgelegd in de Wet Natuurbescherming 2017 (WNB 2017). In Limburg liggen 23 Natura 2000-gebieden.

Beheerplannen

De Europese Unie heeft een lijst van de meest kwetsbare dier- en plantsoorten opgesteld waarvoor Europa een belangrijke rol speelt. Vervolgens hebben ze opgaven opgelegd aan de landen binnen de EU. De Rijksoverheid heeft de begrenzing van de gebieden aangewezen en de doelen per gebied beschreven. De Provincie heeft de taak om voor elk gebied een beheerplan op te stellen waarin wordt beschreven hoe de doelen worden gerealiseerd. Daarnaast biedt het beheerplan de mogelijkheid om bepaald gebruik vrij te stellen van de vergunningplicht WNB 2017.

Achtergrond

Het ministerie van LNV heeft een ontwerp-besluit genomen om in 100 N2000-gebieden in Nederland de N2000-Aanwijzingsbesluiten uit te breiden; een aanzienlijk deel van deze toevoegingen ligt in de N200-gebieden in Limburg. De inspraak over dit ontwerp-besluit loopt van 9 maart 2018 t/m 20 april 2018. U kunt het ontwerp-besluit vinden via onderstaande link naar de website van de Rijksoverheid. Kijk op die pagina onder 'Wijziging Aanwijzingsbesluiten 100 Natura-2000-gebieden'.

Milieuklacht melden

U kunt uw klacht digitaal melden via het milieuklachtenformulier.