Natura 2000-gebieden


Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo zorgen we ervoor dat de natuur in Europa en in Nederland divers blijft. In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Nederland heeft de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn vertaald in wetgeving: de Wet Natuurbescherming 2017 (Wnb), die sinds 1 januari 2024 valt onder de Omgevingswet.

Natura 2000 in Limburg

De Provincie Limburg heeft, met de andere provincies en Rijkswaterstaat, de taak om in en rond de Natura 2000-gebieden maatregelen te treffen om de natuurdoelen te bereiken. Deze doelen zijn door de minister van LNV vastgelegd in zogenoemde Aanwijzingsbesluiten en Wijzigingsbesluiten, die in het overzicht hieronder voor elk Natura 2000-gebied te lezen zijn.

De Provincie Limburg heeft op grond van de Wet Natuurbescherming de taak om voor 24 Natura 2000-gebieden het Natura 2000-beheerplan (mede) vast te stellen. Medevaststelling gebeurt indien een andere overheid het voortouw voor de planvorming heeft, zoals Rijkswaterstaat bij de Grensmaas en de Maas bij Eijsden en zoals Noord-Brabant voor de Peelgebieden.

Anno 2022 heeft de Provincie, naast de beheerplannen, natuurdoelanalyses (NDA) gemaakt voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied dat voor Limburg geldt als het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG). Natuurdoelanalyses worden uitgevoerd vanwege de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) waarin wordt beschreven dat we de natuur beschermen en de stikstofuitstoot reduceren. De NDA’s worden onafhankelijk beoordeeld door de ecologische autoriteit die advies uitbrengen hoe de maatregelen in de NDA’s kunnen worden verbeterd. Deze documenten vindt u hieronder terug per N2000-gebied.

Beheerplannen

In de Natura 2000-beheerplannen is op grond van de huidige inzichten beschreven welke maatregelen in en rond het Natura 2000-gebied gepland zijn om de natuurdoelen dichterbij te brengen. Vanwege de ernst van de problematiek (bijv. verdroging, stikstofdepositie en vermesting) zijn de natuurdoelen niet binnen één planperiode te realiseren. Nieuwe inzichten en kennis worden toegepast om het pakket maatregelen aan te vullen of bij te stellen iedere 6 jaar. Daarnaast zijn de natuurdoelanalyses van belang binnen het LPLG voor een goede sturing van Natura 2000 binnen het Limburgs landelijk gebied.

Milieuklacht melden

U kunt uw klacht digitaal melden via het milieuklachtenformulier.

Video: Wat zijn Natura 2000-gebieden