Ecologische autoriteit op veldbezoek in Natura 2000-gebieden

15 mei 2023

Voor alle 19 Natura 2000-gebieden waarin voor stikstof gevoelige habitattypen en soorten zijn aangewezen, zijn Natuur Doel Analyses (NDA’s) opgeleverd. Deze NDA’s zijn inmiddels voor advies voorgelegd aan de Ecologische Autoriteit (EA). De EA is een door het ministerie van LNV in het leven geroepen onafhankelijke organisatie van deskundigen en is organisatorisch ondergebracht bij de commissie MER.

Bij de beoordelingswerkwijze van de EA hoort ook altijd een overleg met de opstellers van de NDA (en waar mogelijk de desbetreffende terreinbeheerder), gekoppeld aan een veldbezoek. Op deze wijze komen vragen en toelichting snel bij elkaar en krijgen de leden van de EA een visuele impressie van de knelpunten die er spelen, onder het mom van ‘een beeld zegt meer dan duizend woorden’.

Terreinbezoeken

Inmiddels hebben zes terreinbezoeken van de EA in Limburg plaatsgevonden. De eerste twee, Meinweg en Maasduinen, vielen daarbij onder de zogeheten pilot waarbij de werkprocessen nog vorm moesten krijgen. De bezoeken aan Zeldersche Driesen, Sarsven en de Banen en Boschhuizerbergen volgden in het reguliere spoor. Meer informatie is te vinden op de website van de Ecologische autoriteit. Op deze website worden te zijner tijd ook alle adviezen en onderliggende rapporten openbaar gemaakt.

Impressie

Een kleine sfeer impressie van het vierde bezoek aan Natura 2000-gebied Sarsven en de Banen: ‘De sfeer was meteen ontspannen. Na een korte inleiding in Hof van Schoor bleek dat één van de werkgroepleden in de jaren negentig de Banen nog had bezocht voor zijn promotieonderzoek. Een typisch gevalletje van ‘No pressure there’ om het correcte verhaal te vertellen. Al snel zijn we doorgegaan naar het natuurgebied. Hierbij was er specifiek aandacht voor de Hulsenlossing in verband met de beverproblematiek, de intensieve landbouw (asperges en lelies) op percelen grenzend aan het natuurgebied en opslibbing van de zuid/oost oever van de Banen. Helaas zat de tijd er toen alweer op.’

Hoewel (te) vroeg in het jaar voor de aangewezen habitattypen was er toch al van alles te zien. Zo zaten er diverse lepelaars op het eilandje en renden er enkele hazen rond. Ook doken er twee reeën op van achter de vogelkijkhut, die gedeeltelijk door het water wegrenden en zo enkele ganzen en reigers opjoegen. Het was een mooi veldbezoek voor alle partijen.


Bezoek aan Natura 2000-gebied Sarsven en De Banen

Bezoek aan Natura 2000-gebied Sarsven en de Banen.