Openbare documenten


Op deze pagina vindt u een overzicht van de informatiecategorieën die vanaf medio 2023 stapsgewijs openbaar worden gemaakt. Per categorie wordt verwezen naar documenten die we (deels) reeds openbaar maken.

 1. Provinciale wet- en regelgeving

Verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en overige besluiten van algemene strekking worden reeds openbaar gemaakt.

 1. Organisatiegegevens

 1. Stukken Provinciale Staten

De vergaderstukken en verslagen van Provinciale Staten en bij dit bestuursorgaan ingekomen stukken worden reeds openbaar gemaakt. Via onderstaande links kunt u kennisnemen van deze documenten.

 1. De agenda en besluiten van Gedeputeerde Staten

 1. Stukken van adviescolleges

 2. Convenanten

 3. Jaarplannen en –verslagen

In de begroting geeft de Provincie haar inkomsten en uitgaven voor het komende of lopende jaar weer. In de jaarstukken verantwoordt ze haar inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Deze documenten worden actief openbaar gemaakt op onze pagina Begroting en verantwoording.

 1. Woo-verzoeken

De beslissingen op informatieverzoeken vanaf 1 januari 2021 worden op de pagina Informatieverzoeken(onder de kop ‘informatieverzoeken’) openbaar gemaakt

 1. Onderzoeken

 2. Beschikkingen

Veel (voorgenomen) beschikkingen, zoals vergunningen, afgegeven door Gedeputeerde Staten en niet tot een of meer belanghebbenden gericht, worden op officielebekendmakingen.nl bekendgemaakt. De beschikking wordt vaak als bijlage aan de kennisgeving toegevoegd. Per 1 januari 2023 wordt ook de digitale terinzagelegging verplicht. Documenten die ter kennisgeving of mededeling vooralsnog fysiek ter inzage worden gelegd moeten vanaf dat moment (ook) digitaal ter inzage worden gelegd.

De Provincie Limburg publiceert elk kwartaal (in april, juli en oktober en januari) een subsidieregister. Het subsidieregister bestaat uit een overzicht van subsidies die door Gedeputeerde Staten zijn verstrekt.

 1. Klachten

Begin 2023 wordt hier een (geanonimiseerd) overzicht van in 2022 ontvangen klachten gepubliceerd.