Openbare documenten


Op deze pagina vindt u een overzicht van de informatiecategorieën die vanaf medio 2023 stapsgewijs openbaar worden gemaakt. Per categorie wordt verwezen naar documenten die we (deels) reeds openbaar maken.

Categorie

 1. Provinciale wet- en regelgeving

  Verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en overige besluiten van algemene strekking worden reeds openbaar gemaakt.

 1. Organisatiegegevens

 1. Stukken Provinciale Staten

  De vergaderstukken en verslagen van Provinciale Staten en bij dit bestuursorgaan ingekomen stukken worden reeds openbaar gemaakt. Via onderstaande links kunt u kennisnemen van deze documenten.

 1. De agenda's, besluiten en nota's van Gedeputeerde Staten

 1. Stukken van adviescolleges

  Volgt
 2. Convenanten

  Volgt
 3. Jaarplannen en -verslagen

  In de begroting geeft de Provincie haar inkomsten en uitgaven voor het komende of lopende jaar weer. In de jaarstukken verantwoordt ze haar inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Deze documenten worden actief openbaar gemaakt op onze pagina Begroting en verantwoording.

 1. Woo-verzoeken

  De beslissingen op informatieverzoeken vanaf 1 januari 2021 worden op de pagina Informatieverzoeken(onder de kop ‘informatieverzoeken’) openbaar gemaakt

 1. Onderzoeken

  Volgt
 2. Beschikkingen

  Veel (voorgenomen) beschikkingen, zoals vergunningen, afgegeven door Gedeputeerde Staten en niet tot een of meer belanghebbenden gericht, worden op officielebekendmakingen.nl bekendgemaakt. De beschikking wordt vaak als bijlage aan de kennisgeving toegevoegd. Voor bepaalde (voorgenomen) besluiten is wettelijk voorgeschreven dat deze ter inzage worden gelegd. Deze documenten worden zowel fysiek ter inzage gelegd, alsook digitaal beschikbaar gesteld.
  De Provincie Limburg publiceert elk kwartaal (in april, juli en oktober en januari) een subsidieregister. Het subsidieregister bestaat uit een overzicht van subsidies die door Gedeputeerde Staten zijn verstrekt.

 1. Klachten

 1. Overige documenten