Michael Theuns


Michael Theuns (1994) is geboren in Hengelo. Hij groeide vervolgens op in het Zuid-Limburgse Stein en Beek. Na het behalen van zijn VWO-diploma in Stein behaalde hij zijn bachelor Bestuurskunde en master public Governance: Public Administration, Economics and Law (cum laude) aan Tilburg University. Na zijn studie verhuisde Michael terug naar Limburg, waar hij als ambtenaar ging werken bij de Provincie Limburg. Daar was hij tussen 2017 en 2020 allereerst werkzaam als bestuursadviseur Gedeputeerde Staten, waarna hij van 2020 tot 2021 werkzaam was bij de afdeling Programma's en projecten als programmamanager stikstof en projectmanager Leisure Lane. Eind 2021 maakte Michael de overstap naar adviesbureau Berenschot in Utrecht. Daar was hij werkzaam als senior Adviseur binnen de adviesgroep openbaar Bestuur en hielp hij publieke organisaties met het realiseren van resultaat op complexe opgaves.

Naast zijn werk is Michael sinds 2018 politiek actief binnen het CDA als gemeenteraadslid van de gemeente Beek, waar hij zowel in 2018 alsook in 2022 met voorkeursstemmen werd verkozen. Van 2019 tot 2022 vervulde hij daarbij de rol van fractievoorzitter namens de Beekse CDA-fractie. Die rol legde hij neer na de aanvaarding van het lijsttrekkerschap van het CDA Limburg in de zomer van 2022. In maart 2023 nam hij afscheid van de Beekse gemeenteraad en werd hij gekozen als Statenlid voor het CDA Limburg, waarbij hij de rol van fractievoorzitter in de Staten vervulde. Michael is woonachtig in het Zuid-Limburgse Beek, waar hij sinds 2018 samenwoont met zijn vriendin. Naast werk en politiek is hij daar actief bij de lokale voetbalvereniging VV Caesar.

Partij: CDA

Portefeuille

Ruimte, Wonen, Water, Bodem en Leefbaarheid.

(3e plv. CdK)

 • Ruimte (incl. Omgevingswet)
 • Bodem
 • Water
 • Ontgrondingen
 • Milieuvergunningen
 • Wonen
 • Leefbaarheidsfonds

Ne­ven­func­ties en be­stuur­lij­ke gre­mia uit hoof­de van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Ruimte en Leefomgeving
 • Lid Stuurgroep Rolduckerveld
 • Lid Bestuurlijk Overleg Wonen Noord-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Wonen regio Midden-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Wonen Zuid-Limburg
 • Voorzitter Bestuurlijk Kern Overleg
 • Lid Katalysatorteam Zuid-Limburg
 • Lid Stuurgroep C8 verduurzaming woningcorporaties
 • Lid Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
 • Lid Portefeuillehouderoverleg Ruimte Noord
 • Lid Bestuurlijk Overleg Zuidoostelijke Zandgronden/ De Peel (NOVI-gebied)
 • Lid Bestuurlijk overleg Leefomgeving (MIRT)
 • Lid Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Ruimte Midden
 • Lid Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening
 • Vertegenwoordiger GS in de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken (PCOL)
 • Vicevoorzitter Commissie ruimtelijke ordening, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Stuurgroep Omgevingsplandeel Chemelot
 • Voorzitter Regionaal Bestuurlijk overleg Maas
 • Lid Stuurgroep Delta Maas
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma
 • Voorzitter Bestuurlijk Platform Maasvallei
 • Lid Stuurgroep HWBP Noordelijke Maasvallei
 • Lid Stuurgroep Wateraanvoer en Waterverdeling Limburgse en Brabantse Kanalen (WWLBK)
 • Lid Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)
 • Voorzitter Stuurgroep Waterpanels
 • Lid Landelijk Bestuurlijk overleg regionale voorzitters Kader Richtlijn Water (KRW)
 • Lid Bestuurlijk overleg Samenwerking Grensgebied De Kempen
 • Lid Raad van Toezicht Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland
 • Voorzitter Stuurgroep Ooijen-Wanssum
 • Voorzitter Regionale Actietafel
 • Plv. voorzitter Stuurgroep Parkstadroute

In de portefeuille van gedeputeerde Theuns zit een deelneming. De commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders IBA Parkstad

Ne­ven­func­ties op per­soon­lij­ke ti­tel

Geen nevenfuncties op persoonlijke titel.

Contact