Michael Theuns


Michael Theuns (1994) is geboren in Hengelo. Hij groeide vervolgens op in het Zuid-Limburgse Stein en Beek. Na het behalen van zijn VWO-diploma in Stein behaalde hij zijn bachelor Bestuurskunde en master public Governance: Public Administration, Economics and Law (cum laude) aan Tilburg University. Na zijn studie verhuisde Michael terug naar Limburg, waar hij als ambtenaar ging werken bij de Provincie Limburg. Daar was hij tussen 2017 en 2020 allereerst werkzaam als bestuursadviseur Gedeputeerde Staten, waarna hij van 2020 tot 2021 werkzaam was bij de afdeling Programma's en projecten als programmamanager stikstof en projectmanager Leisure Lane. Eind 2021 maakte Michael de overstap naar adviesbureau Berenschot in Utrecht. Daar was hij werkzaam als senior Adviseur binnen de adviesgroep openbaar Bestuur en hielp hij publieke organisaties met het realiseren van resultaat op complexe opgaves.

Naast zijn werk is Michael sinds 2018 politiek actief binnen het CDA als gemeenteraadslid van de gemeente Beek, waar hij zowel in 2018 alsook in 2022 met voorkeursstemmen werd verkozen. Van 2019 tot 2022 vervulde hij daarbij de rol van fractievoorzitter namens de Beekse CDA-fractie. Die rol legde hij neer na de aanvaarding van het lijsttrekkerschap van het CDA Limburg in de zomer van 2022. In maart 2023 nam hij afscheid van de Beekse gemeenteraad en werd hij gekozen als Statenlid voor het CDA Limburg, waarbij hij de rol van fractievoorzitter in de Staten vervulde. Michael is woonachtig in het Zuid-Limburgse Beek, waar hij sinds 2018 samenwoont met zijn vriendin. Naast werk en politiek is hij daar actief bij de lokale voetbalvereniging VV Caesar.

Partij: CDA

Portefeuille

Ruimte, Wonen, Water, Bodem en Leefbaarheid.

(3e plv. CdK)

 • Ruimte (incl. Omgevingswet)
 • Bodem
 • Water
 • Ontgrondingen
 • Milieuvergunningen
 • Wonen
 • Leefbaarheidsfonds

Ne­ven­func­ties en be­stuur­lij­ke gre­mia uit hoof­de van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Limburg Centraal
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Ruimte en Leefomgeving
 • Lid Stuurgroep Rolduckerveld
 • Lid PHO Ruimte en Wonen
 • Lid Bestuurlijk Overleg Wonen regio Midden-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Wonen Zuid-Limburg
 • Voorzitter Bestuurlijk Kern Overleg Zuid-Limburg (Stuurgroep NOVEX Zuid-Limburg)
 • Lid Stuurgroep C8 verduurzaming woningcorporaties
 • Lid Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg NOVEX de Peel
 • Lid Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Ruimte Midden
 • Lid Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening
 • Vicevoorzitter Commissie ruimtelijke ordening, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Stuurgroep Omgevingsplandeel Chemelot
 • Voorzitter Regionaal Bestuurlijk overleg Maas (RBOM)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Water
 • Lid Bestuurlijk Overleg Kaderrichtlijn water
 • Lid Bestuurlijk platform zoetwater
 • Lid Bestuurlijke klimaatadaptatietafel Limburg
 • Lid Bestuurlijk regionaal overleg Limburg
 • Voorzitter Regionale Actietafel (programma waterveiligheid en ruimte Limburg)
 • Voorzitter Stuurgroep aanpak nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Water in Balans pilots Meerssen en Oirsbeek
 • Lid Stuurgroep Delta Maas
 • Voorzitter Bestuurlijk Platform Maasvallei en Hoogwaterveiligheid
 • Lid Stuurgroep van diverse Maasprojecten
 • Lid Bestuurlijk Platform Hoogwaterveiligheid
 • Voorzitter Regionale Actietafel
 • Plv. voorzitter Stuurgroep Parkstadroute
 • Lid Limburgse Regietafel Opvang vluchtelingen en Integratie
 • Lid BO Woondeal Limburg

In de portefeuille van gedeputeerde Theuns zit een deelneming. De commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders IBA Parkstad
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Waterleiding Maatschappij Limburg

Ne­ven­func­ties op per­soon­lij­ke ti­tel

Geen nevenfuncties op persoonlijke titel.

Contact