Marc van Caldenberg


Marc van Caldenberg (1987) is geboren in Heerlen en groeide op in Landgraaf waar hij het VWO volgde aan het Eijkhagencollege. Marc werd opgevoed in een warm gezin, maar wel een gezin waar het nodige speelde op het gebied van zorg. Hij zag dat dat bij meer gezinnen speelde en voor die mensen wilde hij iets doen. In 2005 sloot hij zich als 18-jarige aan bij de SP. Hij heeft de nationale beroepsopleiding zwemonderwijs afgerond en is sindsdien actief in het zwem-, sport- en bewegingsonderwijs in Heerlen en Landgraaf.

Sinds 2010 is Marc lid van de gemeenteraad in Landgraaf en sinds april 2014 fractievoorzitter voor de SP. In 2018 werd hij tevens provinciaal Statenlid en hij is van maart 2019 tot maart 2023 fractievoorzitter geweest van de SP-fractie in Provinciale Staten. In de periode 2019-2023 was Marc tevens voorzitter van de provinciale Controlecommissie en woordvoerder voor de portefeuilles Bestuur, Wonen en Arbeidsmigratie.
Marc woont samen met Emma in Landgraaf.

Partij: SP

Portefeuille

Sociale agenda en Sport, Energie en Klimaat, Milieu, Toezicht en handhaving.

(5e plv. CdK)

 • Sociale agenda en Sport
 • Energie en Klimaat
 • Milieu, Toezicht en Handhaving
 • Gebiedsgerichte wijkaanpak/ontwikkeling SES-wijken
 • Maatschappelijke organisaties
 • Jeugdfonds
 • Bibliotheekwerk en laaggeletterdheid

Ne­ven­func­ties en be­stuur­lij­ke gre­mia uit hoof­de van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Klimaat en Energie
 • Plv. Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Ruimte en Leefomgeving
 • Ambassadeur Beweging Limburg tegen Kindermishandeling
 • Lid Stuurgroep Internationale Werknemers
 • Lid Limburgse Regietafel Opvang vluchtelingen en Integratie
 • Lid Algemeen Bestuur RUD Zuid-Limburg
 • Lid Dagelijks Bestuur RUD Zuid-Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord
 • Voorzitter Bestuurlijk VTH overleg
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening (SGIV)
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Veiligheid Chemelot
 • Voorzitter Commissie AWACS Limburg
 • Voorzitter Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (Vliegbasis De Peel)
 • Lid Stuurgroep WZL
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg
 • Lid Stuurgroep C8 verduurzaming woningcorporatie
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Limburgs Energiefonds (LEF)
 • Lid van de Stuurgroep WijkOntwikkelingsPlan (WOP) Donderberg
 • Lid dagelijks bestuur van het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Limburg
 • Lid van de commissie Overleg en Voorlichting Milieu vliegbasis Volkel (COVM Volkel)

In de portefeuille van gedeputeerde Van Caldenberg zit een deelneming. De commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Limburgs Energiefonds (LEF)

Ne­ven­func­ties op per­soon­lij­ke ti­tel

Geen nevenfuncties op persoonlijke titel.

Contact

E-mail: secretariaat.gedeputeerde.vancaldenberg@prvlimburg.nl

Journalist? Raadpleeg de persdesk voor aangelegenheden betreffende media of communicatie.