Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3)


De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uitgaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.

Op 31 december 2020 liep de oorspronkelijke programmaperiode van POP3 2014-2020 af. Vanwege vertraging in de Brusselse besluitvorming kon het nieuwe GLB nog niet van start gaan op 1 januari 2021. Om de continuïteit in de financiering en uitvoering van POP3 te waarborgen heeft de Europese Commissie de mogelijkheid geboden om het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma te verlengen. De Provincie Limburg heeft besloten om van deze mogelijkheid gebruik te maken ter overbrugging tussen het huidige POP3 en het nieuwe GLB. Deze overbruggings-/transitieperiode beslaat de jaren 2021 en 2022. De financiering van de transitiejaren komt uit het nieuwe GLB. Inhoudelijk wordt het principe van ‘oude regels, nieuw geld’ gehanteerd.

Nederland heeft ervoor gekozen om in deze transitieperiode een accentverschuiving aan te brengen, waarbij de inhoudelijke focus meer dan voorheen komt te liggen op de actuele maatschappelijke onderwerpen: biodiversiteit/bodem, kringlooplandbouw (inclusief stikstof) en klimaat.

Coronacrisis: Uitvoering Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door

Provincies en RVO.nl hebben samen de mogelijke gevolgen van de afgekondigde corona-maatregelen voor lopende subsidieprojecten bekeken. Het doel was om te inventariseren welke effecten dit kan hebben op de voortgang van de werkzaamheden.

Bij provincies en RVO.nl zijn de meeste medewerkers inmiddels thuis aan het werk en hebben thuis toegang tot de benodigde systemen en moderne communicatiemiddelen. Dit betekent dat dat de meeste werkzaamheden aan het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gewoon kunnen worden uitgevoerd:
• Provincies en RVO.nl zijn en blijven zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.
• Er is voldoende bezetting om de werkzaamheden door te laten gaan. Voortgangsrapportages worden op de normale wijze behandeld en betalingen worden doorgezet.
• Indien uw project door de coronacrisis vertraging oploopt, is het mogelijk om een onderbouwd verzoek tot looptijdverlenging van enkele maanden in te dienen via de webportal. Wij zullen soepel omgaan met de inwilliging van deze verzoeken.
• Mocht uw project in financiële moeilijkheden komen, neem dan conform de reguliere afspraken contact op met uw contactpersoon bij de provincie of met de helpdesk RVO.nl.

Wij blijven ons inspannen om de dienstverlening zo goed mogelijk te continueren. Mocht er verandering komen in deze situatie dan informeren wij u via onze website, social media of nieuwsbrief. Dit geldt ook als er wijzigingen in de procedures worden doorgevoerd.

Voor wie:

Voor onder andere agrariërs, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincie, gemeenten, waterschappen, kennisaanbieders en samenwerkingsverbanden. Per paragraaf kan de doelgroep verschillen.

Waarvoor:

We delen de subsidiemogelijkheden als volgt in:

  • paragrafen open voor aanvragen
  • paragrafen gesloten voor aanvragen

Oude versie regeling en gesloten openstellingsbesluiten