Open data


Wat is Open data?

Open data zijn bronnen van onbewerkte overheidsinformatie die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de data zijn openbaar;
  • er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op;
  • de data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van overheidstaken;
  • de data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (dit om hergebruik te vergemakkelijken);
  • open data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

De essentie van open data is dat gebruikers de data makkelijk kunnen vinden, dat deze herbruikbaar is en dat er geen gebruiksbeperkingen worden opgelegd of voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de data gebruikt wordt. Elke gebruiker kan zonder enige beperkingen de data hergebruiken.

Op het open dataportaal van de Nederlandse overheid (data.overheid.nl) kunt u veel achtergrondinformatie vinden over openbare overheidsdata en het landelijke Register Open Data met verwijzingen naar open datasets van overheidsorganisaties.

Algemene datasets

Dataportaal Overheid

Dit is het open dataportaal van de Nederlandse overheid. Op dit portaal vindt u onder andere informatie over open overheidsdata en het landelijke register met verwijzingen naar bestaande open datasets. Het portaal richt zich op openbare overheidsinformatie.

Informatie voor Derden (Iv3)

Hier treft u de begrote en werkelijke uitgaven en inkomsten van de Provincie Limburg aan gerubriceerd naar de Iv3 categorieën zoals deze per kwartaal worden aangeleverd aan het CBS.

Nieuws

Nieuws- en persberichten van de Provincie Limburg.

Bekendmakingen

Bekendmakingen van de Provincie Limburg.

Regelingen

Een overzicht van reglementen en verordeningen van de Provincie Limburg.

Subsidieregister

Informatie over de subsidiemogelijkheden bij de Provincie Limburg

Geografische data

Nationaal Georegister (NGR)

Dit is een catalogus van de online geo-informatie in Nederland.

Publieke dienstverlening op de kaart (PDOK)

PDOK ontsluit digitale geodata van de overheid via webservices. Webservices met digitaal kaartmateriaal zijn al beschikbaar voor hergebruik. Dit zijn grotendeels services op basis van open data en door iedereen kosteloos te gebruiken.