Woononderzoek


De Provincie wil dat het woningaanbod past bij de vraag. Mensen die een huis, flat of appartement zoeken, moeten een plek kunnen vinden die past bij hun behoeften, wensen en wat ze kunnen betalen.

Om te weten wat er speelt in de samenleving en op de Limburgse woningmarkt, laten we veel onderzoek doen. U kunt deze onderzoeken inzien en ook gebruiken voor uw plannen.

De Woonmonitor

Ieder jaar publiceert de Provincie de Woonmonitor. In de Woonmonitor vindt u onder meer informatie over:

  • de ontwikkeling van bevolking en huishoudens;
  • de woningvoorraad. De ontwikkeling van het aantal woningen. Met informatie over woningtypen, leegstand, de koop- en huursector, en wonen met zorg;
  • de plancapaciteiten. De plannen voor het bouwen van nieuwe woningen.

De Woonmonitor heeft vanaf dit jaar een nieuwe opzet en wordt gepresenteerd in een door de Provincie zelf gemaakt Dashboard waarbij de Limburgse woningmarkt beschreven wordt tot en met 1 januari 2018. De data van de Woonmonitor zijn (grotendeels) afkomstig van het CBS Brightlands Data Center (BDC) dat begin 2018 door CBS en de Provincie Limburg als eerste Provinciaal Data Center in Nederland is opgericht. De overgang naar een nieuwe manier van monitoring levert vooralsnog een aantal trendbreuken in cijferreeksen op. Ook zijn er nieuwe of (nog) ontbrekende indicatoren. De verwachting is, dat de doorontwikkeling van de monitoring leidt tot verbetering en modernisering daarvan. Ook het Dashboard zelf zal de komende tijd nog worden doorontwikkeld.

U kunt het Dashboard De Limburgse woningmarkt, het document met de duiding van de belangrijkste data, de factsheet en de verschillende gegevensbestanden downloaden onder het kopje 'Dashboard' op deze pagina.

Demografische prognoses - Progneff

Jaarlijks wordt de bevolkings- en huishoudensprognose Progneff uitgevoerd. Progneff bevat gegevens over:

  • de bevolkingsomvang
  • huishoudens
  • de leeftijdsopbouw van de bevolking

U kunt de gegevensbestanden van de meest recente prognose Progneff 2018 downloaden onder het kopje 'Prognoses' op deze pagina. Daar vindt u ook een link naar prognoses uit eerdere jaren.

Plancapaciteitsmonitor

Met behulp van de plancapaciteitsmonitor (PCM) wordt inzichtelijk gemaakt welke planvoorraad er is in Limburg. Hierbij zijn uitsplitsingen gemaakt in eigendom, woningtype, planstatus, planologische status, prijsklasse, zorggeschiktheid en realisatieaard (toevoeging/onttrekking). De input voor de PCM is afkomstig vanuit de gemeenten.

Leefstijlonderzoek Limburg

Met het Leefstijlonderzoek Limburg is onderzocht waarom mensen willen wonen waar ze wonen, wat hun behoeften en wensen daarbij zijn, en waar het eventueel mis gaat. Maak kennis met de vier leefstijltypes die in het onderzoek gehanteerd worden.

Drie belangrijke conclusies uit het leefstijlonderzoek zijn:

  • Steeds meer mensen vinden het stedelijk leven aantrekkelijk. Maar ze kunnen niet altijd de woonkwaliteiten vinden die zij zoeken.
  • Dorpen hebben een enorme potentie met kwaliteiten als ruimte, natuur, rust en sociale samenhang. Dat compenseert het teruglopende voorzieningenniveau.
  • Suburbane gebieden vind je in alle gemeenten. Hier is het belangrijk om de kwaliteit en identiteit te versterken door te kiezen: verstedelijken of ‘verdorpsen’.

Grensoverschrijdend woningmarktonderzoek

Bij het in kaart brengen van de ontwikkelingen op de woningmarkt is het relevant om ook over de landsgrenzen heen te kijken. In november 2017 is de Grensoverschrijdende Woonmonitor Belgisch en Nederlands Limburg gepresenteerd. Het rapport Grensoverschrijdende woningmarkt uit 2017 vindt u onder het kopje Grensoverschrijdend op deze pagina.

In 2018 is gestart met een euregionale woonmonitor voor de Euregio Maas-Rijn.