Woononderzoek


Bescherming, geborgenheid, een plek om jezelf te kunnen zijn. Een huis is meer dan een dak boven het hoofd. Het is een fundamentele pijler onder een gezond en gelukkig leven. Een thuis. Daar heeft iedereen in onze regio recht op en dat is dan ook waar wij ons als Provincie Limburg hard voor maken.

We willen dat de woningvoorraad aansluit op de huidige en toekomstige behoefte. Het uitgangspunt is de juiste woning, op het juiste moment op de juiste plek. Cijfers zijn nodig om de vinger aan de pols te houden. Daartoe hebben we een aantal nauwkeurige instrumenten beschikbaar.

De Woonmonitor

Ieder jaar publiceert de Provincie de Woonmonitor. In de Woonmonitor vindt u onder meer informatie over:

  • demografie (ontwikkeling en prognoses van bevolking en huishoudens);
  • de woningvoorraad (ontwikkeling van de woningvoorraad met informatie over onder andere woningtypen, eigendom, leegstand en koop- en huursector);
  • plancapaciteiten (dit geeft inzicht in de plannen voor het bouwen van nieuwe woningen).

In de Limburgse Woonmonitor van 2021 wordt niet alleen naar de harde cijfers gekeken, maar wordt ook een compacte beschouwing gegeven van de ontwikkelingen op de woningmarkt zoals wij die onder andere zien en horen van onze partners (zie Deel I). De kern van de Woonmonitor blijft echter de feitelijke data over de Limburgse woningmarkt. In Deel II van de rapportage worden de kerncijfers gepresenteerd met de focus op het geven van een compacte duiding van de ontwikkelingen op de Limburgse woningmarkt. Tot slot, in het bijlagenboek, staan factsheets, een gemeentelijke benchmark, de metadata en de verantwoording van de onderzoeksmethodiek.

Naast deze jaarlijkse rapportage worden de ontwikkelingen op de woningmarkt ook inzichtelijk gemaakt via het zogeheten Dataportaal Wonen. Dat is een snel en stabiel systeem waaraan ook een aantal van onze partners, zoals gemeenten, een bijdrage leveren.

U kunt de rapportage en het bijlagenboek downloaden onder het kopje 'Woonmonitor 2021' op deze pagina. Het Dataportaal Wonen (inclusief een e-learning c.q. korte instructie) kunt u vinden onder het kopje ‘Dataportaal’.

Demografische prognoses - Progneff

Periodiek wordt de bevolkings- en huishoudensprognose Progneff uitgevoerd. Progneff bevat gegevens over:

  • bevolkingsomvang;
  • leeftijdsopbouw van de bevolking;
  • huishoudensomvang naar leeftijd en huishoudenstype.

De meest recente prognose Progneff 2021 wordt gepresenteerd via het Dataportaal Demografie. Het Dataportaal Demografie kunt u vinden onder het kopje ‘Dataportaal’.

Plancapaciteitsmonitor

Met behulp van de plancapaciteitsmonitor (PCM) wordt inzichtelijk gemaakt welke planvoorraad er is in Limburg. Hierbij zijn uitsplitsingen gemaakt in eigendom, woningtype, planstatus, planologische status, prijsklasse, zorggeschiktheid en realisatieaard (toevoeging/onttrekking). De input voor de PCM is afkomstig vanuit de gemeenten.

Leefstijlonderzoek Limburg

Met het Leefstijlonderzoek Limburg is in 2015 onderzocht waarom mensen willen wonen waar ze wonen, wat hun behoeften en wensen daarbij zijn, en waar het eventueel mis gaat.

Grensoverschrijdend woningmarktonderzoek

Bij het in kaart brengen van de ontwikkelingen op de woningmarkt is het relevant om ook over de landsgrenzen heen te kijken. In november 2017 is de Grensoverschrijdende Woonmonitor Belgisch en Nederlands Limburg gepresenteerd. Het rapport Grensoverschrijdende woningmarkt uit 2017 vindt u onder het kopje Grensoverschrijdend op deze pagina.

Samen met partners is de Provincie betrokken bij het opstellen van een euregionale woonmonitor voor de Euregio Maas-Rijn. Onderdeel van het project is het maken van een analyse van de grensoverschrijdende woongebieden en het verzamelen van aanvullende vergelijkbare gegevens op het gebied van wonen. De oplevering van een internetapplicatie is voorzien eind 2022.

Meer informatie over de Woonmonitor Euregio Maas-Rijn kunt u vinden op de website https://nl.crossborder-housing.eu/.