Woononderzoek


De Provincie wil dat het woningaanbod past bij de vraag. Mensen die een huis, flat of appartement zoeken, moeten een plek kunnen vinden die past bij hun behoeften, wensen en wat ze kunnen betalen.

Om te weten wat er speelt in de samenleving en op de Limburgse woningmarkt, laten we onderzoek doen. U kunt deze onderzoeken inzien en ook gebruiken voor uw plannen.

De Woonmonitor

Ieder jaar publiceert de Provincie de Woonmonitor. In de Woonmonitor vindt u onder meer informatie over:

  • demografie (ontwikkeling en prognoses van bevolking en huishoudens);
  • de woningvoorraad (ontwikkeling van de woningvoorraad met informatie over onder andere woningtypen, eigendom, leegstand en koop- en huursector);
  • de plancapaciteiten (dit geeft inzicht in de plannen voor het bouwen van nieuwe woningen).

Sinds 2018 heeft de Woonmonitor een nieuwe opzet. De Woonmonitor bestaat uit een jaarlijks rapportage waarin relevante en actuele ontwikkelingen op de Limburgse woningmarkt geschetst worden aan de hand van de meest recent beschikbare cijfers, met daarbij een nadere duiding. Tevens bestaat de Woonmonitor uit een factsheet en gegevensbestanden. Het (continue) delen van onderzoek en monitoring krijgt daarnaast steeds meer vorm in het provinciale dashboard De Limburgse Woningmarkt.

U kunt de rapportage, de factsheet, de verschillende gegevensbestanden en het (nog in ontwikkeling zijnde) dashboard De Limburgse woningmarkt downloaden onder het kopje 'Woonmonitor 2019' op deze pagina.

Demografische prognoses - Progneff

Jaarlijks wordt de bevolkings- en huishoudensprognose Progneff uitgevoerd. Progneff bevat gegevens over:

  • de bevolkingsomvang;
  • huishoudens;
  • de leeftijdsopbouw van de bevolking.

U kunt de gegevensbestanden van de meest recente prognose Progneff 2019 downloaden onder het kopje 'Prognoses' op deze pagina.

Plancapaciteitsmonitor

Met behulp van de plancapaciteitsmonitor (PCM) wordt inzichtelijk gemaakt welke planvoorraad er is in Limburg. Hierbij zijn uitsplitsingen gemaakt in eigendom, woningtype, planstatus, planologische status, prijsklasse, zorggeschiktheid en realisatieaard (toevoeging/onttrekking). De input voor de PCM is afkomstig vanuit de gemeenten.

Leefstijlonderzoek Limburg

Met het Leefstijlonderzoek Limburg is in 2015 onderzocht waarom mensen willen wonen waar ze wonen, wat hun behoeften en wensen daarbij zijn, en waar het eventueel mis gaat.

Grensoverschrijdend woningmarktonderzoek

Bij het in kaart brengen van de ontwikkelingen op de woningmarkt is het relevant om ook over de landsgrenzen heen te kijken. In november 2017 is de Grensoverschrijdende Woonmonitor Belgisch en Nederlands Limburg gepresenteerd. Het rapport Grensoverschrijdende woningmarkt uit 2017 vindt u onder het kopje Grensoverschrijdend op deze pagina.

Samen met partners is de Provincie betrokken bij het opstellen van een euregionale woonmonitor voor de Euregio Maas-Rijn. Onderdeel van het project is het maken van een analyse van de grensoverschrijdende woongebieden en het verzamelen van aanvullende vergelijkbare gegevens op het gebied van wonen. De oplevering van een internetapplicatie is voorzien eind 2020.