Huisvesting woonurgenten


De Provincie wil dat iedereen die in Limburg wil wonen en werken, goede passende woonruimte heeft. Woonurgenten hebben daarbij onze extra aandacht nodig.

Woonurgenten zijn mensen die dringend een woonruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld:

  • internationale werknemers die vanuit het buitenland naar Limburg komen om te werken
  • verblijfsgerechtigden
  • buitenlandse studenten die naar Limburg komen om te studeren
  • mensen die na een scheiding een woning zoeken.

Huisvesting verblijfsgerechtigden

Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, hebben ze recht op een reguliere woning. Een snelle doorstroom van een asielzoekerscentrum naar een gewone woonwijk is van belang voor de integratie van de statushouder.

Toezicht op de huisvesting verblijfsgerechtigden

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar voor elke gemeente, hoeveel verblijfsgerechtigden zij aan een woning moet helpen. De Provincie houdt toezicht op de tijdige huisvesting daarvan.

Wanneer een gemeente de woonruimtes niet regelt en niet op tijd het vastgestelde aantal verblijfsgerechtigden opneemt, dan moet de Provincie in de plaats treden van de gemeente. Lees meer hierover in het Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk toezicht met betrekking tot de huisvesting van verblijfsgerechtigden in de provincie Limburg.

Huisvesting internationale werknemers

Het aantal inwoners in Limburg neemt af. De samenstelling van onze bevolking verandert. Er zijn steeds minder jongeren en de vergrijzing neemt toe. Tegelijkertijd is er behoefte aan handen en hoofden om onze economie op peil te houden. Internationale werknemers kunnen dit gat opvullen en een stevige bijdrage leveren aan de Limburgse economie. Al deze nieuwkomers verdienen goede huisvesting, tijdelijk of voor lange tijd.

De Provincie Limburg werkt samen met de Limburgse gemeenten en Ondernemend Limburg in de Stuurgroep Internationale Werknemers. De stuurgroep geeft invulling aan de gemaakte afspraken zoals die zijn terug te vinden in de door alle partijen getekende intentieverklaring (pdf, 2.1 MB):

  1. Verdere agendering op de politieke agenda.
  2. Een brede onderbouwing van het belang van de internationale werknemer voor Limburg in relatie tot economische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
  3. Een onderzoeksopdracht om, zowel kwantitatief als kwalitatief, meer inzicht te krijgen aangaande internationale werknemers.
  4. Een gezamenlijke visie en aanpak inzake internationale werknemers.

Het onderzoek is reeds opgeleverd door onderzoeksbureau Decisio. Hier vindt u de rapportage (pdf, 2 MB).

Lees in de beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten hoe de Provincie Limburg aankijkt tegen huisvestingsvraagstukken rondom internationale werknemers. Dit rapport gaat met name over huisvesting van short-stay migranten die hier maximaal negen maanden blijven. Het geeft aanbieders van huisvesting en gemeenten een aantal uitgangspunten waarvan zij gebruik kunnen maken voor verantwoorde huisvesting. De basis voor het beleid vindt u in het Provinciaal Omgevingsplan (POL) 2014 en de bijbehorende Omgevingsverordening Limburg.

Vind een tijdelijke woning in Limburg

De Provincie ondersteunt Thuis Tijdelijk. Via Thuis Tijdelijk kunt u een woning in Limburg vinden waar u korte tijd kunt wonen. Speciaal voor mensen die maar even in Limburg zijn, om te werken of te studeren. Maar ook voor mensen die door omstandigheden acuut op zoek zijn naar een tijdelijke woning om van daaruit op zoek te gaan naar een vaste woning.