Tijdelijk wonen


Voor mensen die snel een andere woning nodig hebben, heeft de woningmarkt weinig te bieden. Iedereen kan in die situatie terechtkomen en ‘spoedzoeker’ worden. ‘Flexwonen’ kan een belangrijke (tijdelijke) aanvulling zijn op het bestaande woningaanbod. Flexwoningen zijn woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn. Daarnaast is een van de volgende zaken tijdelijk: de woning zelf, de bewoning of de locatie.

In Limburg zijn veel mensen op zoek naar betaalbare woonruimte. Zo nodig tijdelijk, als die woonruimte maar snel beschikbaar is. Bijvoorbeeld internationale werknemers, een van de partners bij een scheiding, studenten, uittreders van beschermd wonen of starters.

Financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen

Branchevereniging Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben overeenstemming bereikt over de contouren van een financiële herplaatsingsgarantie voor het realiseren van flexwoningen. Minister De Jonge heeft op 6 december 2022 de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Deze garantieregeling zorgt voor het herplaatsen van flexwoningen en, mocht dat uiteindelijk niet mogelijk zijn, een financiële compensatie om de investeringen te dekken. Op de Rijksbegroting is 220 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herplaatsingsgarantie.

U kunt de contouren, de Kamerbrief en het toetsingskader downloaden onder het kopje 'Financiële herplaatsingsgarantie'.

Tiny houses

Wie bij een flexwoning alleen denkt aan een tiny house, heeft een onvolledig beeld van de mogelijkheden én de bewoners. Een tiny house kán een flexwoning zijn als deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden: verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar. Maar eigenlijk is een tiny house een nieuwe woonvorm met een duidelijke filosofie. Tiny houses zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van maximaal 50m². Ze hebben een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Ze staan op een fundering die eventueel tijdelijk is, of op wielen. Wie een tiny house zoekt, doet dat vaak vanuit ideologische overwegingen.

Doelgroepen

Onder de doelgroepen voor flexwonen/tijdelijk wonen vallen ook twee groepen die wij hier nader toelichten omdat het hier de grootste groepen woonurgenten betreft:

Huisvesting verblijfsgerechtigden

Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, hebben ze recht op een reguliere woning. Een snelle doorstroom van een asielzoekerscentrum naar een gewone woonwijk is van belang voor de inburgering, participatie en integratie van de statushouder.

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar voor elke gemeente, hoeveel verblijfsgerechtigden zij aan een woning moet helpen. De Provincie houdt toezicht op de tijdige huisvesting daarvan.

Veel gemeenten hebben echter moeite met het tijdig huisvesten van vergunninghouders. Een essentieel probleem is de beschikbaarheid van betaalbare woningen op de woningmarkt. Een alternatieve oplossing om de doorstroom te stimuleren is het realiseren van tijdelijke huisvesting. Deze tijdelijke woningen liggen bij voorkeur in de gemeente waar later ook de definitieve woning gevonden zal worden. Op die manier kan meteen een start gemaakt worden in het lokale onderwijs, bij een lokale werkgever en in het openbare lokale leven.

Huisvesting internationale werknemers

Limburg heeft, net als de rest van het land, te maken met krapte op de arbeidsmarkt, die onder andere wordt veroorzaakt door een vergrijzende bevolking. Internationale werknemers worden in allerlei sectoren ingezet om de Limburgse economie te laten draaien.

Al deze nieuwkomers verdienen goede huisvesting, tijdelijk of voor lange tijd. Specifiek voor internationale werknemers die slechts tijdelijk blijven geldt dat er behoefte is aan kwalitatief goede en betaalbare vormen van tijdelijke huisvesting. De inzet van flexwoningen draagt zo bij aan het het oplossen van het tekort op de (sociale) huurwoningmarkt.

De Provincie Limburg, Ondernemend Limburg (LWV, LLTB en MKB-Limburg) en gemeenten in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg hebben zich verenigd in de Stuurgroep Internationale Werknemers. De Stuurgroep zet zich in voor kennisdeling over uitdagingen en best practices ten aanzien van de huisvesting van internationale werknemers.