Huisvesting woonurgenten


De Provincie wil dat iedereen die in Limburg wil wonen en werken, goede passende woonruimte heeft. Woonurgenten hebben daarbij onze extra aandacht nodig.

Woonurgenten zijn mensen die dringend een woonruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld:

  • arbeidsmigranten en expats die vanuit het buitenland naar Limburg komen om te werken
  • verblijfsgerechtigden, ex-asielzoekers met een verblijfsvergunning
  • buitenlandse studenten die naar Limburg komen om te studeren
  • mensen die na een scheiding een woning zoeken.

Huisvesting verblijfsgerechtigden

Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, hebben ze recht op een reguliere woning. De verhuizing naar een gewone woonwijk moet snel gebeuren, zodat deze nieuwkomers direct kunnen integreren.

Controle huisvesting verblijfsgerechtigden

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar voor elke gemeente, hoeveel verblijfsgerechtigden zij aan een woning moet helpen. De Provincie controleert of elke gemeente haar taak op tijd afrondt. Als het niet snel genoeg gaat, of bij andere problemen, kunnen gemeente en Provincie samen op tijd naar een oplossing zoeken.

Wanneer een gemeente de woonruimtes niet regelt en niet op tijd het vastgestelde aantal verblijfsgerechtigden opneemt, dan moet de Provincie in de plaats treden van de gemeente. Lees meer hierover in het Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk toezicht met betrekking tot de huisvesting van verblijfsgerechtigden in de provincie Limburg.

Huisvesting arbeidsmigranten

Het aantal inwoners in Limburg neemt af. De samenstelling van onze bevolking verandert. Er zijn steeds minder jongeren. Tegelijkertijd is er behoefte aan handen en hoofden om onze economie op peil te houden. Arbeidsmigranten en expats kunnen dit gat opvullen en een stevige bijdrage leveren aan de Limburgse economie. Al deze nieuwkomers verdienen goede huisvesting, tijdelijk of voor lange tijd.

Lees in de beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten hoe de Provincie Limburg aankijkt tegen huisvestingsvraagstukken rondom arbeidsmigranten en expats. Dit rapport gaat met name over huisvesting van short-stay migranten die hier maximaal negen maanden blijven. Het geeft aanbieders van huisvesting en gemeenten een aantal uitgangspunten waarvan zij gebruik kunnen maken voor verantwoorde huisvesting. De basis voor het beleid vindt u in het Provinciaal Omgevingsplan (POL) 2014 en de bijbehorende Omgevingsverordening Limburg.

Vind een tijdelijke woning in Limburg

De Provincie ondersteunt Thuis Tijdelijk. Via Thuis Tijdelijk kunt u een woning in Limburg vinden waar u korte tijd kunt wonen. Speciaal voor mensen die maar even in Limburg zijn, om te werken of te studeren. Maar ook voor mensen die door omstandigheden acuut op zoek zijn naar een tijdelijke woning om van daaruit op zoek te gaan naar een vaste woning.