Bomen en bossen


Bomen en bossen zijn belangrijk voor planten en dieren, het klimaat en een mooie en gezonde leefomgeving. Bossen vervullen een belangrijke functie voor de biodiversiteit, het vastleggen van koolstof, het vasthouden van water en voor de recreatie. Daarnaast zijn bossen belangrijk voor houtoogst. Hout kan worden gebruikt als duurzame grondstof.

Landelijk en ook binnen de provincie Limburg is er daarom veel aandacht voor bossen. In Limburg zetten we ons in voor het behouden en versterken van onze bossen. De bestaande bossen zijn namelijk kwetsbaar gebleken door verzuring, droogte, klimaatverandering en ziektes. Het klimaatbestendig maken van de bestaande bossen is belangrijk. Aanplant van bomen en herstelmaatregelen zijn op grote schaal broodnodig.

Bossenstrategie

Het Rijk en de gezamenlijke provincies hebben in 2020 een landelijke Bossenstrategie gepresenteerd. Daarmee wordt aangegeven wat het streefbeeld is voor het bos in Nederland tot 2030. Met deze landelijke bossenstrategie wordt aangesloten op de Europese Biodiversiteitsstrategie en het Europese Klimaatbeleid.

In de Omgevingsvisie Limburg beschrijven we onze ambitie om bij te dragen aan de opgave uit het Klimaatakkoord door te streven naar een beter beheer van het bestaand bosareaal en door nieuw bos aan te leggen. Inmiddels is de bossenstrategie uitgewerkt in de Limburgse aanpak bossen (pdf, 3.1 MB).

Limburgse aanpak Bossen

In dit programma beschrijven we onze visie, ambities en onze aanpak voor de periode tot 2030.

De Provincie Limburg heeft in december 2022 een plan vastgesteld en groen licht gegeven om in de periode 2023 – 2030 bossen te versterken, te laten groeien, en beter de gebruiken: de ‘Limburgse aanpak Bossen’. In dit plan staan de volgende vier belangrijke ambities:

  1. Beter bos
  2. Meer bos
  3. Meervoudig gebruik van bos
  4. Meer draagvlak voor bos

De Limburgse aanpak Bossen maakt deel uit van het Provinciale Natuurprogramma.