Bomen en bossen


Er is steeds meer aandacht voor de bijdrage die bossen en bomen samen leveren aan de biodiversiteit, aan het klimaat en aan een mooie leefomgeving. Landelijk en ook binnen de provincie Limburg zijn bossen sterk in de belangstelling komen te staan. Limburg erkent het belang van bomen en de bossen en zet hier ook al enkele jaren actief op in.

Bossen vervullen een belangrijke functie door het vastleggen van koolstof en het vasthouden van water. Hout en reststromen kunnen gebruikt worden als duurzame grondstof binnen een circulaire economie. Dit gaat echter niet vanzelf en vraagt om betrokkenheid. De bestaande bossen zijn namelijk kwetsbaar gebleken door droogte, klimaatverandering en ziektes. Het klimaatbestendig maken van de bestaande bossen is belangrijk. Aanplant van bomen en herstelmaatregelen zijn op grote schaal broodnodig.

Bossenstrategie

Het Rijk en de gezamenlijke provincies hebben in 2020 een landelijke Bossenstrategie gepresenteerd. Daarmee wordt aangegeven wat het streefbeeld is voor het bos in Nederland tot 2030.  Met deze landelijke bossenstrategie wordt aangesloten op de Europese Biodiversiteitsstrategie en het Europese Klimaatbeleid.

In de Omgevingsvisie Limburg beschrijven we onze ambitie om bij te dragen aan de opgave uit het Klimaatakkoord door te streven naar een beter beheer van het bestaand bosareaal en nieuw bos aan te leggen. We geven aan dat we dit uitwerken in een Limburgse bossenstrategie.

Limburg kent prachtige bossen waar het aangenaam vertoeven is en waar talloze wandelaars genieten van de rust, het groen en de natuur. Nieuwe bossen en groene verbindingen trekken bezoekers aan en maakt Limburg aantrekkelijker voor recreanten.

Ambities

De kapstok voor de provinciale uitwerking van het strategisch bosbeleid zijn de benoemde ambities uit de landelijke bossenstrategie.

We willen gaan werken aan de ambitie betere bossen, meer bos, voor de ambitie betere functievervulling bos en meer draagvlak voor bos en dit verder uitwerken voor Limburg.

Limburgse aanpak Bossen

Dat doen we door middel van de Limburgse aanpak Bossen. Hierin beschrijven we onze visie en ambities,  onze instrumenten en onze aanpak en de samenwerking met andere partijen voor de periode tot 2030. Met dit programma versterken we de biodiversiteit in Limburg en dragen we bij aan doelen op het gebied van klimaat, de natuurinclusieve agenda, water, energie, toerisme en recreatie en landbouw. De Limburgse aanpak Bossen maakt deel uit van het Natuurprogramma. Gedeputeerde Staten hebben deze aanpak op 20 december 2022 vastgesteld en groen licht gegeven voor de uitvoering hiervan.