Bomen en bossen


Er is steeds meer aandacht voor de bijdrage die bossen en bomen leveren aan de biodiversiteit, aan het klimaat en aan een mooie leefomgeving. Landelijk en ook binnen de provincie Limburg zijn bossen sterk in de belangstelling komen te staan.

Bossen vervullen een belangrijke functie door het vastleggen van koolstof en het vasthouden van water. Hout en reststromen kunnen gebruikt worden als duurzame grondstof binnen een circulaire economie. De bestaande bossen zijn kwetsbaar gebleken door droogte, klimaatverandering en ziektes. Het klimaatbestendig maken van de bestaande bossen is belangrijk. Herstelmaatregelen zijn op grote schaal broodnodig.

Bossenstrategie

Het Rijk en de gezamenlijke provincies hebben in 2020 een landelijke Bossenstrategie gepresenteerd. Daarmee wordt aangegeven wat het streefbeeld is voor het bos in Nederland tot 2030.  Met deze landelijke bossenstrategie wordt aangesloten op de Europese Biodiversiteitsstrategie en het Europese Klimaatbeleid.

In de Omgevingsvisie Limburg beschrijven we onze ambitie om bij te dragen aan de opgave uit het Klimaatakkoord door te streven naar een beter beheer van het bestaand bosareaal en nieuw bos aan te leggen. We geven aan dat we dit uitwerken in een Limburgse bossenstrategie.

Limburg kent prachtige bossen waar het aangenaam vertoeven is en waar talloze wandelaars genieten van de rust, het groen en de natuur. Nieuwe bossen en groene verbindingen trekken bezoekers aan en maakt Limburg aantrekkelijker voor recreanten.

Ambities

De kapstok voor de provinciale uitwerking van het strategisch bosbeleid zijn de benoemde ambities uit de landelijke bossenstrategie.

We willen gaan werken aan de ambitie betere bossen, meer bos, voor de ambitie betere functievervulling bos en meer draagvlak voor bos en dit verder uitwerken voor Limburg.

Limburgse aanpak Bossen

Dat doen we door middel van de Limburgse aanpak Bossen. Hierin beschrijven we onze visie en ambities,  onze instrumenten en onze aanpak en de samenwerking met andere partijen voor de periode tot 2030. Met dit programma versterken we de biodiversiteit in Limburg en dragen we bij aan doelen op het gebied van klimaat, de natuurinclusieve agenda, water, energie, toerisme en recreatie en landbouw. De Limburgse aanpak Bossen maakt deel uit van het Natuurprogramma en wordt 25 november a.s. in de Statencommissie Ruimte, Natuur en Landschap behandeld. In december 2022 wordt het definitieve besluit genomen over deze aanpak.

Het 1 mil­joen bo­men­plan

In het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ is de ambitie opgenomen om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten. Met het aanplanten van 1 miljoen bomen willen we niet alleen een kwantitatieve slag maken maar ook een kwalitatieve. Een boom is niet alleen natuur, het is ook landschap, cultuurhistorie, gevoel, recreatie en leefbaarheid. In december 2019 is het actieplan 1 miljoen bomen vastgesteld.