Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit (beschermde dieren en planten)


Voor wie

Voor het verrichten van bepaalde activiteiten heeft u een omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u als gevolg van deze activiteiten verboden nesten of verblijfplaatsen van beschermde dieren vernielt of als u beschermde dieren doodt, vangt of verstoort. Ook voor het plukken van beschermde planten of het vernielen van groeiplaatsen van beschermde planten heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Waarvoor

Beschermde planten en dieren kunt u overal tegenkomen. Veelvoorkomende voorbeelden van activiteiten die kunnen leiden tot het vernielen van nesten of verblijfplaatsen of het verstoren, vangen of doden van beschermde dieren zijn:

  • het renoveren van woningen (ook het na-isoleren van spouwmuren en vervangen van het dak) en slopen van gebouwen als vogels of vleermuizen hier een nest of verblijfplaats hebben;
  • het kappen van een boom met een nest dat het hele jaar door beschermd is of een boom met holtes/openingen waar vleermuizen verblijven;
  • ruimtelijke ontwikkelingen waardoor het leefgebied van beschermde soorten wordt vernield (denk aan het bouwen van woningen, realiseren van wind-/zonneparken, herinrichten van een gebied, aanleggen van wegen of uitbreiden van bedrijventerreinen);
  • het organiseren van een evenement.

Een ecologisch deskundige kan een inschatting maken of onderzoek doen naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Als beschermde dieren en planten op de locatie voorkomen, waar de activiteiten worden uitgevoerd, moet een ecologisch deskundige beoordelen of deze beschermde soorten negatieve effecten gaan ondervinden van de activiteiten.
Informatie over de eisen waaraan een veldbezoek en rapportage moeten voldoen vindt u in bijlage 1 van de 'Beleidsregels passieve soortenbescherming onder de Omgevingswet in Limburg' onder het kopje Wet- en regelgeving.

Vooroverleg

Wij verzoeken u om bij grote projecten of bijzondere diersoorten en verblijfplaatsen (bijv. de laatvlieger) voorafgaand aan het indienen van een definitieve vergunningaanvraag altijd eerst een conceptverzoek (vooroverleg) via het omgevingsloket in te dienen of om vooraf contact op te nemen met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving via tel. 043 389 99 99 of via ons algemene contactformulier.

Op dit moment hebben wij bij het team vergunningverlening soortenbescherming te maken met een onvoorziene onderbezetting. We missen om uiteenlopende redenen voor langere tijd een 1/3 deel van de beschikbare formatie. In combinatie met de vele formele ontheffingsaanvragen soortenbescherming die de afgelopen weken zijn ingediend, zien wij ons genoodzaakt om nu alle nog beschikbare capaciteit daarop in te zetten. Dit betekent dat wij geen gehoor kunnen geven aan verzoeken om vooroverleg. Dit is een tijdelijke maatregel zolang er onderbezetting is. Wij beseffen ons dat dit geen ideale situatie is, maar hopen desondanks op uw begrip.