Actieve soortenbescherming


Sommige soorten wilde dieren en planten redden het niet met het bestaande natuurbeheer en hebben daarom extra aandacht en inzet nodig om uitsterven te voorkomen. Dit kan door hun leefgebied te vergroten, populaties te versterken of mensen bewust te maken van hun aanwezigheid en leefwijze waardoor er meer rekening met deze soorten wordt gehouden.  De nadruk ligt op soorten met een internationaal instandhoudingsdoel en op de bedreigde soorten van de rode lijst. Prioriteit hebben soorten die binnen Nederland alleen of in belangrijke mate in Limburg voorkomen.

Maatregelen en onderzoeken

We verlenen subsidie voor gerichte maatregelen in het veld en laten onderzoek uitvoeren naar de leefwijze van soorten of aanvullend monitoringsonderzoek. Ook verlenen we subsidie voor publicaties over soorten (Ga hiervoor naar: Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit (beschermde dieren en planten) - Provincie Limburg).

Ontheffing soorten aanvragen

In de brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen vindt u meer informatie over beschermde soorten, de verbodsbepalingen en waarmee u rekening moet houden met beschermde soorten bij uw activiteiten en werkzaamheden.

U heeft geen ontheffing nodig:

  • wanneer u maatregelen kan treffen die de verbodsbepalingen op beschermde soorten voorkomen;
  • wanneer er een vrijstelling op grond van een provinciale verordening geldt;
  • wanneer u de werkzaamheden uitvoert op grond van een geldige gedragscode.

Indien bovenstaande gevallen niet gelden, dient u een ontheffing soorten aan te vragen.

Korenwolf

De korenwolf is een streeknaam voor de Europese hamster waarvan het leefgebied zich uitstrekt tot in Oost-Europa. In Nederland zien we de korenwolf alleen in Zuid- en Midden-Limburg op graanakkers. In 2000 dreigde het dier te verdwijnen uit Limburg. Sinds die tijd is een actief soortenbeleid gevoerd om het korenwolfgebied te vergroten, de populatie te versterken en meer te weten te komen over de leefwijze.

In het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg zijn hamsterreservaten en zoekgebieden voor hamstervriendelijk beheer (verbindingszones) aangewezen. De Korenwolfcommissie zet zich sinds de oprichting in 2005, in voor de bescherming van deze hamster.