Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016


De Provincie Limburg moedigt grondeigenaren en grondgebruikers aan om natuurterreinen en groene landschapselementen in stand te houden en goed te beheren. We bieden hiervoor subsidie vanuit de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (SVNL).

Voor wie

  • Voor natuurbeheer subsidie komen in aanmerking eigenaren en erfpachters die zijn gecertificeerd en minimaal 150 ha natuurareaal (onderdeel van het Natuurnetwerk Limburg) in beheer hebben. Dat zijn terreinbeherende organisaties en natuurcollectieven. Als een particulier subsidie wil aanvragen en niet gecertificeerd is en geen 150 ha in beheer heeft, dan moet hij zich aansluiten bij een natuurcollectief (Natuurcollectief Limburg, Unie van Bosgroepen of de Vereniging Bosbeheer Peel en Maas).
  • Voor agrarisch natuurbeheer wordt subsidie verleend aan een gecertificeerd agrarisch natuurcollectief. Agrariërs die voor een vergoeding voor agrarisch natuurbeheer in aanmerking willen komen moeten een overeenkomst sluiten met het collectief(dus wij hebben een subsidierelatie met het collectief en het collectief heeft contracten met agrariërs voor het uit te voeren beheer).
  • Voor het omvormen en inrichten van natuur is de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Limburg (SKNL).

Overheidsorganisaties en waterleidingmaatschappijen komen in de regel niet in aanmerking voor natuurbeheersubsidie. Bekijk in de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 wanneer overheden in aanmerking komen. Of neem contact op met ons subsidieloket.

Waar

Welke gebieden mogelijk voor subsidie in aanmerking komen kunt u zien in Atlas Limburg:

  • Bekijk voor het subsidie-onderdeel Natuur de Beheertypenkaart in Atlas Limburg.
  • Bekijk voor het subsidie-onderdeel Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Atlas Limburg.

Waarvoor

Voor beheermaatregelen op natuurterreinen, natuurbeheer op agrarische grond en behoud en beheer van groene landschapselementen in agrarisch gebied.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.

Oude versie regeling en plafonds