Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (SILG)


De Provincie Limburg biedt subsidie voor maatregelen in het landelijk gebied die passen in ons omgevingsbeleid.

Op dit moment is het alleen mogelijk om een aanvraag in te dienen in het kader van paragraaf 2.1 ‘Soortenbeleid’ en paragraaf 2.5 ‘Faunabeheer’. De overige paragrafen binnen de SILG zijn niet opengesteld.

Deze subsidieronde is gericht op actieve soortenbescherming en het voorkomen van faunaschade door in het wild levende beschermde dieren. We bieden onder andere subsidie voor maatregelen die gericht zijn op uitbreiding en instandhouding van de leefgebieden en populaties van belangrijke soorten, en voor duurzame preventieve maatregelen ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.

Voor wie

Paragraaf 2.1 ‘Soortenbeleid’

  • Grondeigenaren, grondgebruikers, gemeenten, waterschappen, onderzoeksinstituten, particulieren, instellingen zonder winstoogmerk en intermediërende instellingen (zoals IKL, Bosgroep).

Paragraaf 2.5 ‘Faunabeheer’

  • Grondeigenaren, grondgebruikers, wildbeheereenheden, faunabeheereenheid en terreinbeheerders.

Waarvoor

Paragraaf 2.1 ‘Soortenbeleid’

  • Eenmalige maatregelen gericht op uitbreiding en instandhouding van de leefgebieden en populaties van soorten, zoals opgenomen bij de ‘Nadere eisen, voorwaarden en verplichtingen’. Het gaat om eenmalige maatregelen die niet via de actueel opengestelde Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Limburg (SvNL 2016) of Agrarisch Natuurbeheer (ANB) kunnen worden gerealiseerd.
  • Praktijkgericht onderzoek gericht op de uitbreiding en instandhouding van de leefgebieden en populaties van soorten.
  • Initiatieven binnen de samenleving die het draagvlak voor soorten vergroten.
  • Publicatie van gegevens over soorten.

Paragraaf 2.5 ‘Faunabeheer’

  • De aanschaf of het plaatsen van duurzame preventieve maatregelen en/of middelen ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.
  • Praktijkgericht onderzoek gericht op het voorkomen van schade aan onder andere gewassen of vee veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.