Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (SILG)


Let op! paragraaf 1.4c Excellent produceren: Verbeteringen in de Veehouderij (Pilot meten op bedrijfsniveau) gaat open op 1 juni 2019

De Provincie Limburg biedt subsidie voor maatregelen in het landelijk gebied die passen in ons omgevingsbeleid.

Op dit moment is het alleen mogelijk om een aanvraag in te dienen in het kader van paragraaf 1.4c ‘Excellent produceren: Verbeteringen in de Veehouderij (Pilot meten op bedrijfsniveau)’ (vanaf 1 juni 2019), paragraaf 2.1 ‘Soortenbeleid’ en paragraaf 2.5 ‘Faunabeheer’. De overige paragrafen binnen de SILG zijn niet opengesteld.

Deze subsidieronde is gericht op de Pilot meten op bedrijfsniveau, actieve soortenbescherming en het voorkomen van faunaschade door in het wild levende beschermde dieren. We bieden onder andere subsidie voor maatregelen die gericht zijn op het meten van de uitstoot en blootstelling van ammoniak, fijnstof en geur, uitbreiding en instandhouding van de leefgebieden en populaties van belangrijke soorten, en voor duurzame preventieve maatregelen ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.

Voor wie

 • Paragraaf 1.4c ‘Excellent produceren: Verbeteringen in de Veehouderij (Pilot meten op bedrijfsniveau)’ Landbouwers, zijnde veehouderijen.
 • Paragraaf 2.1 ‘Soortenbeleid’: Grondeigenaren, grondgebruikers, gemeenten, waterschappen, onderzoeksinstituten, particulieren, instellingen zonder winstoogmerk en intermediërende instellingen (zoals IKL, Bosgroep).
 • Paragraaf 2.5 ‘Faunabeheer’: Grondeigenaren, grondgebruikers, wildbeheereenheden, faunabeheereenheid en terreinbeheerders.

Waarvoor

Paragraaf 1.4c ‘Excellent produceren: Verbeteringen in de Veehouderij (Pilot meten op bedrijfsniveau)’

 • De aanschaf en het plaatsen van meetinstrumenten, bestaande uit meerdere sensoren, voor het meten van de uitstoot en blootstelling van ammoniak, fijnstof en geur.
 • De aanschaf van software welke geschikt dient te zijn om de meetdata voldoende presentabel en interpretabel weer te geven, met het doel om deze met derden te delen.
 • Algemene kosten die met bovengenoemde investeringen gepaard gaan, en die nodig zijn voor het gebruik van de meetinstrumenten en de aanverwante software (bijv. voor het inschakelen van architect, ingenieur, adviseur).

Paragraaf 2.1 ‘Soortenbeleid’

 • Eenmalige maatregelen gericht op uitbreiding en instandhouding van de leefgebieden en populaties van soorten, zoals opgenomen bij de ‘Nadere eisen, voorwaarden en verplichtingen’. Het gaat om eenmalige maatregelen die niet via de actueel opengestelde Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Limburg (SVNL 2016) of Agrarisch Natuurbeheer (ANB) kunnen worden gerealiseerd.
 • Praktijkgericht onderzoek gericht op de uitbreiding en instandhouding van de leefgebieden en populaties van soorten.
 • Initiatieven binnen de samenleving die het draagvlak voor soorten vergroten.
 • Publicatie van gegevens over soorten.

Paragraaf 2.5 ‘Faunabeheer’

 • De aanschaf of het plaatsen van duurzame preventieve maatregelen en/of middelen ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.
 • Praktijkgericht onderzoek gericht op het voorkomen van schade aan onder andere gewassen of vee veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.