Duurzaam bodembeheer Chemelot


Op deze pagina vindt u informatie over duurzaam bodembeheer Chemelot door DSM. En het bijbehorende advies dat grondwatergebruik wordt ontraden in delen van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en in een klein deel van de gemeente Beek. Het betreft hier de historische bodemverontreiniging op industrieterrein Chemelot, waar DSM grondeigenaar van is, en het benedenstroomse gebied vanuit Chemelot naar de Maas. Ook de Mauritsdeponie en de Katalysatorberging behoren hiertoe.

De Provincie Limburg heeft hierin een toezichthoudende rol. We vervullen deze rol actief door te zorgen dat DSM bestaande plannen voor dit bodembeheer actueel houdt met de nieuwste methoden van monitoring en sanering en door het realiseren van een goede financiële garantstelling. Tweemaal per jaar rapporteert DSM aan Provincie Limburg over de resultaten van de metingen en ondernomen acties. Deze resultaten worden ook met de betreffende gemeenten besproken.

De afgelopen jaren is het verontreinigde gebied kleiner geworden en zijn ook de concentraties van verontreiniging in de bodem lager geworden. De verwachting is dat deze trend zich verder doorzet.

Gezondheidskundige aspecten

In het advies van de GGD Zuid Limburg van 21 maart 2022 is geconstateerd dat de aanwezige bodemverontreinigingen en verontreinigingen in het grondwater in de huidige situatie niet leiden tot gevolgen voor de gezondheid van de bewoners in het benedenstroomse gebied van het Chemelot-terrein. Het advies om het grondwater niet te gebruiken blijft uit voorzorg in stand, omdat de concentraties niet zijn afgenomen tot 0. De GGD onderschrijft dit advies.

Tekst GGD:

De GGD Zuid-Limburg heeft op verzoek van de provincie gekeken of er gezondheidsrisico’s zijn ten gevolge van de grondwaterkwaliteit in de woonomgeving benedenstrooms van de Chemelot-site. Aan de hand van de aangetroffen concentraties van de verschillende stoffen en de mogelijkheden om hiermee in contact te komen, heeft de GGD beoordeeld wat mogelijke gezondheidseffecten zijn. De GGD heeft hierover ook afgestemd met het RIVM. In zijn algemeenheid is de conclusie dat de aangetroffen concentraties in het grondwater onder het woongebied benedenstrooms van Chemelot niet leiden tot onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de bewoners. Met andere woorden: het gebruik van het grondwater als drinkwater, voor het beregenen van moestuintjes of voor het vullen van zwembadjes leidt hier niet tot gezondheidseffecten.

De GGD adviseert wel om vinger aan de pols te houden en de situatie (grondwaterspiegel en -kwaliteit) goed te blijven monitoren. Tot slot raadt de GGD aan om hierover actief, breed en regelmatig met de bewoners in het benedenstroomse gebied te communiceren.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

De GGD heeft het RIVM gevraagd mee te kijken naar de risicobeoordeling en aan te geven of er risico’s te verwachten zijn bij gebruik van het grondwater:

  • als drinkwater
  • voor het beregenen van moestuintjes
  • bij gebruik in zwembadjes

Het RIVM onderschrijft de conclusie van de GGD dat er sprake is van een veilige situatie. In zijn algemeenheid geldt dat de aangetroffen concentraties in het grondwater onder het woongebied benedenstrooms van Chemelot, ook bij normaal gebruik na oppompen, niet leiden tot onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de bewoners.

Rol Provincie Limburg en actuele stand van zaken

De Provincie Limburg heeft een toezichthoudende rol en Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag waar het bodembeheer Chemelot door DSM betreft. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten het geactualiseerde saneringsplan van DSM hebben beoordeeld, aanvullende informatie, acties en (financiële) garanties hebben gevraagd en uiteindelijk op 29 maart 2022 een ontwerpbesluit hebben genomen over het voorliggende plan.

Van 6 april 2022 tot en met 17 mei 2022 kon iedereen een zienswijze indienen. Dus bedrijven en organisaties maar ook burgers. Een zienswijze is een vraag, een opmerking of een advies. De Provincie heeft de ontvangen zienswijze behandeld en op 21 juni 2022 is het definitieve besluit door Gedeputeerde Staten genomen. De ingediende zienswijze en de antwoorden van de Provincie zijn openbaar.

De door Gedeputeerde Staten genomen besluiten aangaande duurzaam bodembeheer Chemelot worden gepubliceerd op overheid.nl.

Kijk hier voor het definitieve besluit en de digitale stukken op overheid.nl

Tijdpad

Datum Actie
21-06-2022 Definitief besluit GS
25-04-2022 Inloopbijeenkomst voor inwoners (media welkom)
14-04-2022 Technische briefing voor leden PS inzake ontwerpbesluit

06-04-2022
t/m 17-05-2022

Ontwerpbesluit inclusief stukken ter inzage op Gouvernement, bij gemeenten Beek, Sittard-Geleen, Stein-Urmond en digitaal op overheid.nl. Periode om zienswijzen in te dienen.
05-04-2022 Ontwerpbesluit door GS geactualiseerd saneringsplan
30-03-2022 Persbericht - Provincie Limburg oordeelt positief over aangescherpt saneringsplan historische verontreiniging DSM
13-06-2000 Besluit over eerste saneringsplan in 2000

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van duurzaam bodembeheer Chemelot en het bijbehorende advies dat grondwatergebruik wordt ontraden, abonneert u zich dan op onze nieuwsbrief.

Gebied advies ontraden gebruik grondwater 2022

Gebied advies ontraden gebruik grondwater (2022)