Bodem


Op verschillende plekken in Limburg is de bodem verontreinigd. Onderzoek is nodig om vast te stellen of op die plekken maatregelen nodig zijn en waarvoor de bodem gebruikt kan worden.

Aanpak risicovolle bodemverontreinigingen

De aanpak van risicovolle bodemverontreinigingen is vastgelegd in het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015 en het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. IPO, VNG, Rijk en Unie van Waterschappen hebben hierin afspraken vastgelegd over de aanpak van deze locaties, die ook wel spoedlocaties genoemd worden. De gemeenten Heerlen, Maastricht en Venlo zijn zogenaamde bevoegd gezag gemeenten (Wet bodembescherming) en dragen zelfstandig zorg voor de uitvoering van de afspraken in het bodemconvenant. De uitvoering van de convenantafspraken heeft de Provincie vertaald naar het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2021, met een verlenging tot december 2022.

In de afgelopen jaren zijn door onderzoek de locaties in kaart gebracht waar sprake is van gezondheidsrisico’s. Ook zijn inventarisaties uitgevoerd naar potentiële locaties met risico’s voor verspreiding of aantasting van het ecosysteem.

Een overzicht met de risicolocaties (peildatum maart 2023) is te downloaden onder het kopje ‘Achtergrond’. Dit overzicht wordt periodiek bijgewerkt en is een actualisatie ten opzichte van de jaarlijkse monitoring (1 oktober 2022).

Duurzaam bodembeheer Chemelot

De Provincie Limburg heeft hierin een toezichthoudende rol met betrekking tot duurzaam bodembeheer Chemelot door DSM. En het bijbehorende advies dat grondwatergebruik wordt ontraden in delen van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en in een klein deel van de gemeente Beek. Het betreft hier de historische bodemverontreiniging op industrieterrein Chemelot, waar DSM grondeigenaar van is, en het benedenstroomse gebied vanuit Chemelot naar de Maas. Ook de Mauritsdeponie en de Katalysatorberging behoren hiertoe.

Informatie hierover leest u op de pagina Duurzaam bodembeheer Chemelot.

Bodemloket

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via het landelijke Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Legeskosten

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de legeskosten voor verzoeken om bodeminformatie verhoogd. Het bedrag is € 116,77 per dossier / LI code. Per ingevuld formulier mag slechts één LI code gebruikt worden en het aantal op te vragen rapporten wordt begrensd met een maximum van 10 stuks. Kadastrale adressen worden niet meer geaccepteerd. Dit geldt voor het ‘Formulier aanvraag bodeminformatie’.

Nieuw is het formulier ‘Verzoek tot verstrekken van bodeminformatie gemeente/RUD’. Dit formulier is expliciet bestemd voor gemeenten en RUD. Alle andere verzoekers krijgen van ons een afwijzing als laatstgenoemd formulier wordt gebruikt.

Bodembeleid Limburg

Beleidskader bodem juli 2016

Het provinciaal beleid voor de aanpak van bodemverontreinigingen in Limburg onder de Wet bodembescherming is in het Beleidskader bodem juli 2016 beschreven.

Het beleidskader heeft een tweeledig doel:

  • het geven van invulling aan de beleidsvrijheid en interpretatieruimte die genoemde wet- en regelgeving bieden;
  • het bijdragen aan een, op hoofdlijnen, uniform beleid binnen de provincie.

Het vigerende Beleidskader bodem juli 2016 is aan de rechterzijde te downloaden en zal ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet haar functie behouden (overgangsrecht).

Handreiking Limburgs bodembeleid onder de Omgevingswet

De handreiking Limburgs bodembeleid (geen beleidskader) heeft betrekking op het bodembeleid voor de vaste bodem onder de Omgevingswet.  In de handreiking komen aantal specifieke onderwerpen aan bod die van belang zijn bij de uitvoering van de Omgevingswet. Naast deze handreiking zijn ook factsheets, diverse notities en processchema’s opgesteld. Alle documenten zijn te raadplegen via de downloadlink aan de rechterkant van deze webpagina (zip-bestand).

Limburgbreed PFAS-bodemonderzoek

Provincie Limburg heeft het initiatief genomen voor een Limburgbreed bodemonderzoek naar PFAS met als doel om de diffuse bodemkwaliteit in relatie tot PFAS in Limburg in beeld te krijgen. De onderzoeksstrategie is zodanig gekozen dat alle Limburgse gemeenten gebruik kunnen maken van de data zodat zij, al dan niet aangevuld met eigen PFAS-onderzoeksgegevens, hun bestaande bodemkwaliteitskaarten met PFAS-gegevens kunnen actualiseren. De verkregen data is ook beschikbaar gesteld aan het RIVM (meervoudig datagebruik). De onderzoeksopzet en de resultaten zijn samengevat in een rapport en te downloaden onder het kopje ‘Achtergrond’.

Wil u meer informatie over dit onderzoek? Dan kunt u dat aangeven via ons contactformulier.