Bodem


Op verschillende plekken in Limburg is de bodem verontreinigd. Onderzoek is nodig om vast te stellen of op die plekken maatregelen nodig zijn en waarvoor de bodem gebruikt kan worden.

Aanpak risicovolle bodemverontreinigingen

De aanpak van risicovolle bodemverontreinigingen is vastgelegd in het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015 en het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. IPO, VNG, Rijk en Unie van Waterschappen hebben hierin afspraken vastgelegd over de aanpak van deze locaties, die ook wel spoedlocaties genoemd worden. De gemeenten Heerlen, Maastricht en Venlo zijn zogenaamde bevoegd gezag gemeenten (Wet bodembescherming) en dragen zelfstandig zorg voor de uitvoering van de afspraken in het bodemconvenant. De uitvoering van de convenantafspraken heeft de Provincie vertaald naar het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2021, met een verlenging tot juli 2022.

In de afgelopen jaren zijn door onderzoek de locaties in kaart gebracht waar sprake is van gezondheidsrisico’s. Ook zijn inventarisaties uitgevoerd naar potentiële locaties met risico’s voor verspreiding of aantasting van het ecosysteem. De Provincie Limburg streeft ernaar om uiterlijk in 2021 deze risico’s gesaneerd dan wel beheerst te hebben.

Een overzicht met de risicolocaties (peildatum oktober 2021) is te downloaden onder het kopje ‘Achtergrond’. Dit overzicht wordt periodiek bijgewerkt en is een actualisatie ten opzichte van de jaarlijkse monitoring (1 oktober 2020).

Bodeminformatie

De Provincie stelt een aantal gegevens beschikbaar over bodemlocaties (LI-codes) waar de Provincie Limburg bevoegd gezag voor is. Dit gebeurt via het Ondergrondportaal. Voor een zo volledig mogelijk beeld adviseren wij om ook contact op te nemen met de gemeente waar de locatie ligt.

LET OP!

Met ingang van 1 januari 2021 heffen wij leges voor verzoeken om bodeminformatie. Het bedrag is € 50,00 per dossier / LI code. Per ingevuld formulier mag slechts één LI code gebruikt worden en het aantal op te vragen rapporten wordt begrensd met een maximum van 10 stuks. Kadastrale adressen worden niet meer geaccepteerd.

Limburgbreed PFAS-bodemonderzoek

Provincie Limburg heeft het initiatief genomen voor een Limburgbreed bodemonderzoek naar PFAS met als doel om de diffuse bodemkwaliteit in relatie tot PFAS in Limburg in beeld te krijgen. De onderzoeksstrategie is zodanig gekozen dat alle Limburgse gemeenten gebruik kunnen maken van de data zodat zij, al dan niet aangevuld met eigen PFAS-onderzoeksgegevens, hun bestaande bodemkwaliteitskaarten met PFAS-gegevens kunnen actualiseren. De verkregen data is ook beschikbaar gesteld aan het RIVM (meervoudig datagebruik). De onderzoeksopzet en de resultaten zijn samengevat in een rapport en te downloaden onder het kopje ‘Achtergrond’.

Wil u meer informatie over dit onderzoek? Dan kunt u dat aangeven via ons contactformulier.

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Sinds 1 januari 2006 is het Besluit financiële bepalingen bodemsanering van kracht. Een groot aantal eigenaren of erfpachters heeft zich vóór 1-1-2008 aangemeld om, op basis van dit besluit, mogelijk in aanmerking te komen voor een subsidie voor de aanpak van de bodemverontreiniging op hun bedrijventerrein. Het Besluit is nog enkele jaren van toepassing, daarna vervalt de regeling. Om een goed inzicht te krijgen in de bodemverontreiniging en de mogelijke aanpak hiervan, zijn in augustus 2020 bedrijven per brief verzocht het formulier ‘Besluit financiële bepalingen bodemsanering’ in te vullen. Dit formulier is terug te vinden onder het kopje ‘Formulieren’.