Subsidie Opruiming drugsafval 2021-2024 (Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024 Provincie Limburg)


Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van illegaal gedumpt drugsafval kunnen hiervoor vanaf 1 januari 2021 ter compensatie een subsidie aanvragen bij de landelijke organisatie BIJ12 op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024 Provincie Limburg.

Voor wie

  • Gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen.
  • Personen of organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar drugsafval is gedumpt.
  • Staatsbosbeheer als eigenaar van een locatie waar drugsafval is gedumpt.

Waarvoor

Middels een subsidie compenseren van gedupeerden voor de opruimkosten die zij hebben moeten maken voor het verwijderen van illegaal gedumpt drugsafval.

Het aantal drugsdumpingen kent een stijgende trend en is zorgelijk gelet op de schadelijke gevolgen die drugsdumpingen hebben voor mens, dier, natuur en milieu. Wanneer drugsafval in of op de bodem wordt achtergelaten of wordt geloosd of gestort in oppervlaktewater dan dient het volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving te worden verwijderd en de eventuele daardoor verontreinigde bodem te worden gesaneerd. De werkzaamheden worden daarbij verricht door erkende verwijderaars en bodemsaneringsbedrijven, die beschikken over de daartoe benodigde milieuvergunningen.

Grondeigenaren worden geconfronteerd met het nemen van dergelijke maatregelen. Hoewel verreweg de meeste dumpingen op gemeentelijke grond plaatsvinden, worden ook particulieren gedupeerd. Zij zijn niet altijd in staat om de hoge kosten te dragen, in het bijzonder wanneer ook sprake is van bodemverontreiniging.

BIJ12 voert de subsidieregelingen uit voor de provincie Limburg. Op grond van de subsidieregeling kan bij BIJ12 een aanvraag worden ingediend voor projecten met betrekking tot drugsafval dat is afgevoerd en verwijderd in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2024.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.