Europese subsidieprogramma's


De Europese Unie ondersteunt regio’s. Ze doet dat met programma's die subsidie in Europa mogelijk maken voor grensoverschrijdende samenwerking (Interregprogramma's) tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De Provincie Limburg is bij meerdere programma’s betrokken.

Wij helpen u graag met de aanvraag van een Europese subsidie en begeleiden u in het vervolgtraject. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Europese subsidie? Neem dan contact op met de Provincie.

OPZuid

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

OPZuid ondersteunt innovatie op het gebied van high tech systems, chemie, agrofood, life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance. Voor het mogelijk maken van een koolstofarme economie ligt de nadruk op toepassingen in de bebouwde omgeving.

OPZuid is een Europees subsidieprogramma voor Limburg, Zeeland en Noord-Brabant. Het loopt tot en met 2020.

INTERREG

Interreg is een Europees programma bedoeld om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Het programma INTERREG 5A biedt subsidie aan samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen. Het doel is stimuleren van innovatie in grensregio’s en verminderen van hindernissen die de grenzen veroorzaken. Interreg financiert innovatie in de sectoren agribusiness/food, health & life sciences, high tech systems & materials, logistiek en energie/CO2-reductie. Daarnaast ondersteunt het samenwerking op het gebied van onderwijs, scholing en arbeidsmarkt.

Limburg neemt deel aan:

INTERREG V loopt tot en met 2020.

POP3

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 subsidieert innovatie in de agrarische sector. Het helpt agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Ook biedt het agrariërs een beloning voor initiatieven om het leven op het platteland aantrekkelijker te maken. POP3 loopt tot en met 2020.

Andere Europese programma's

Er zijn ook Europese subsidieprogramma’s met nationale of Europese reikwijdte. De Provincie Limburg heeft geen directe invloed op de beslissingen over deze subsidies. We kunnen wel zelf projecten indienen en projecten van anderen ondersteunen. Ook doen we soms mee aan onderdelen van subsidieprogramma’s.

De belangrijkste programma’s zijn:

  • ESF, het Europees Sociaal Fonds, voor het ondersteunen van werkgelegenheid, het makkelijker vinden van werk en het zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.
  • INTERREG North West Europe, voor ruimtelijke ordening denk aan innovatie, CO2-reductie en efficiënt omgaan met hulpbronnen
  • INTERREG Europe, voor regionale ontwikkeling denk aan innovatie, CO2-reductie en efficiënt omgaan met hulpbronnen]
  • Horizon 2020, voor Europees onderzoek en innovatie.

Betrokken partijen

  • Provincie Limburg
  • Europese Unie