CEL4LIFE-project


Door de Europese Unie is in het kader van het ‘Programme for the Environment and Climate Action’ (LIFE) een call for proposals opengesteld. LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal. LIFE bestaat uit vier deelprogramma’s: circulaire economie en kwaliteit van leven, klimaatmitigatie en – adaptatie, hernieuwbare energietransitie, en natuur en biodiversiteit.

Binnen het LIFE programma is de openstelling voor een zogenaamd Strategisch Integraal Project (SIP) voor de transitie naar een circulaire economie voorzien. De lidstaat Nederland (ministerie van I&W) heeft ingestemd met een mogelijke kandidatuur van de Provincie Limburg als lead partner in een dergelijke aanvraag. Gelet op de impact en zwaarte van de projectvoorstellen is door de Europese Commissie de optie van een tweeslag geboden: eerst een voorstel voor een ‘technische ondersteuning project’ (Technical Assistance – TA) opstellen en indienen. Deze is goedgekeurd op 28 november 2022. Tweede stap is het indienen van het daadwerkelijke voorstel voor een SIP Circulaire Economie op basis van het voorwerk van het TA project.

Circulaire Economie Limburg 4 LIFE: CEL4LIFE

Het doel van het CEL4LIFE-project is om alle actoren te stimuleren en begeleiden om in 2050 volledig circulair te zijn, met als tussentijdse doelstelling om het gebruik van grondstoffen als mineralen, metalen en fossielen in 2030 met 50% te verminderen. Dit doen we door een kwalitatief hoogstaand Strategisch Geïntegreerd Project op te stellen en in te dienen dat zal bijdragen aan de Europese, nationale en regionale doelstellingen op het gebied van circulaire economie. Het SIP geeft uitvoering aan het beleidskader Regionale Economie van de Provincie Limburg waarvan Circulaire Economie onderdeel uitmaakt. CEL4LIFE zal – indien de aanvraag wordt goedgekeurd – worden uitgevoerd door de Provincie Limburg als coördinator, samen met de belangrijkste partners LIOF NV, Regio Parkstad Limburg, Brightlands Chemelot Campus BV als onderdeel van het consortium. Bovendien zullen we samenwerken met alle essentiële stakeholders die nodig zijn om het ecosysteem van de circulaire economie te versterken bij de voorbereiding van het SIP. Omdat de overgang naar een circulaire economie aanzienlijke inspanningen in alle waardeketens en ook deelname van een breed scala aan belanghebbenden vereist, omvatten de CEL4LIFE-projectactiviteiten een belangrijke stakeholdercomponent parallel aan de algemene stappen in het SIP-ontwerpproces. Vier interventiegebieden liggen aan de basis van de SIP-voorbereiding: waardeketens, innovatie, randvoorwaarden en ecosysteem. Op alle vier de terreinen is actie nodig om de uitvoering van het beleid inzake Circulaire Economie te realiseren. Het project bestrijkt de hele provincie Limburg en omvat ook regio- en grensoverschrijdende samenwerking in lijn met de beoogde waardeketens. CEL4LIFE zal resulteren in een hoogwaardige SIP-applicatie, gericht op het circulaire economie beleid in de provincie Limburg. Het zal samen met alle belanghebbenden een solide basis leggen voor de uitvoering van het eventuele SIP en zo bijdragen tot concrete stappen in de richting van een circulaire economie in overeenstemming met de doelstelling van het LIFE-programma en het deelprogramma ‘Circular Economy and Quality of Life’.

Planning

De uiteindelijke SIP aanvraag verloopt in 2 fasen. Fase 1: indiening vóór 5 september 2023, fase 2 (na goedkeuring fase 1), indiening vóór 5 maart 2024. Bij een positieve beoordeling van het project door de Europese Commissie kan het programma naar verwachting starten begin 2025 waarbij naar verwachting een looptijd van 6 jaar voor het programma gehanteerd wordt.

Disclaimer

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA.

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.