Windenergie


De Provincie vindt het belangrijk om in Limburg de komende jaren steeds meer energie op te wekken van hernieuwbare bronnen. Dat is goed voor het milieu. Windenergie biedt als natuurlijke bron van energie een positieve bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering.

Projecten windenergie in Limburg

Voor het  jaar 2020 wil Nederland 6000 MW aan opgesteld windvermogen hebben bereikt. Alle provincies werken hier aan mee. Limburg levert ten minste 95.5 Megawatt (MW) en daarmee zijn we flink op weg.  Er is ca. 12 MW gerealiseerd en 99 MW aan nieuw windvermogen is vergund. Dat maakt dat Limburg naar verwachting kan voldoen aan de gemaakte afspraak voor 2020. De klimaatopgave vraagt voor de periode na 2020 om nieuwe windenergieprojecten. Er zijn hiervoor een tweetal projecten in voorbereiding.

Bekijk de projecten voor windenergie (pdf, 84 kB) in Limburg.

Provincie ondersteunt gemeenten en energiecoöperaties

De  Provincie ondersteunt gemeenten bij planvorming van windprojecten. Experts van het ‘Versnellingsteam Energie’ leveren daarvoor kennis, begeleiding en onderzoek. Gezamenlijk is gewerkt aan een aanpak die  maximaal aansloot bij de wensen van de gemeenteraden. Projecten zijn geselecteerd op basis van ruimtelijke kwaliteit, coöperatieve ontwikkeling en participatie. Deze manier van samenwerken is in Midden-Limburg met succes beproefd en heeft geleid tot 5 projecten waarin energiecoöperaties een belangrijke rol hebben vervuld. Hierover is meer te lezen in het informatiemagazine ‘Een andere wind’.

Burgers profiteren van windenergie

Het opwekken van windenergie biedt ook kansen voor de lokale economie als de buurt zelf investeert in een windturbine. Op verschillende plekken in Limburg hebben burgers zich verenigd in een energiecoöperatie. Zij zorgen er voor dat de opbrengsten (deels) ten goede komen aan de lokale gemeenschap. De Provincie Limburg stimuleert deze betrokkenheid en helpt nieuwe en bestaande energiecoöperaties op weg. Dit heeft geleid tot een forse groei van het aantal coöperatieve windturbines.

Windpark Greenport Venlo

Het windpark Greenport Venlo bestaat uit 9 turbines die in een lijn worden opgesteld, parallel aan het spoor Venlo-Eindhoven tussen de Greenportlane tot aan de A73 bij knooppunt Zaarderheiken in Venlo. De Provincie heeft voor windpark Greenport Venlo een provinciaal inpassingsplan opgesteld, dat op 28 september 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben op dezelfde datum de noodzakelijke omgevingsvergunning verleend. De Raad van State heeft zich op 18 december 2019 uitgesproken over de ingediende beroepen en deze ongegrond verklaard. Deze uitspraak betekent dat het windpark gebouwd kan worden.

Meer informatie:

  • etriplus.nl/wind/
  • ruimtelijkeplannen.nl: voor het raadplegen van de digitale stukken met betrekking tot het vastgestelde provinciaal inpassingsplan onder identificatienummer NL.IMRO.9931.PIPWPGV-ON02