Windenergie


De Provincie vindt het belangrijk om in Limburg de komende jaren steeds meer energie op te wekken van hernieuwbare bronnen. Wind is een natuurlijke bron en het benutten van de windkracht biedt een positieve bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering

Wat gebeurt er?

Er zijn op dit moment 6 windprojecten in Limburg gebouwd en 2 projecten in aanbouw. Er zijn nog drie projecten in voorbereiding. De gemeenten hebben een grote rol in de realisatie van windturbines. Zij verlenen over het algemeen de vergunningen en zorgen voor de ruimtelijke planvorming. Gemeenten onderzoeken gezamenlijk, via de RES-aanpak, de mogelijkheden voor nieuwe projecten tot 2030.

Bij de realisatie van windturbines proberen wij de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Windturbines zijn echter altijd zichtbaar en hebben impact op het landschap. Betrokkenheid van de omgeving is daarom van belang. Dit geldt voor de planvorming maar ook voor de jaren dat turbines draaien. De inzet is daarbij dat direct omwonenden er financieel voordeel bij hebben. Door deelname van burger-energiecoöperaties kan dit bereikt worden.

De Limburgse energiecoöperaties ondersteunen we bij plannen voor windprojecten door middel van het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties.

Project Nationale windturbinebepalingen leefomgeving

Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak over de uitbreiding van de Windpark Delfzijl Zuid. Door die uitspraak kunnen de regels voor windturbines in het activiteitenbesluit (algemene milieuregels van het rijk) niet toegepast worden, omdat voor het vaststellen van deze regels geen milieueffectrapport is gemaakt. Voor het opnieuw vaststellen van windturbinebepalingen leefomgeving wordt daarom een milieueffectrapport gemaakt. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau  is de eerste stap in het maken van een milieueffectrapport. Aan de hand van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt vervolgens het milieueffectrapport gemaakt dat ten grondslag wordt gelegd aan de vast te stellen windturbinebepalingen leefomgeving.