Windenergie


De Provincie vindt het belangrijk om in Limburg de komende jaren steeds meer energie op te wekken van hernieuwbare bronnen. Wind is een natuurlijke bron en het benutten van de windkracht biedt een positieve bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering

Wat gebeurt er?

Er zijn op dit moment 6 windprojecten in Limburg gebouwd en 2 projecten in aanbouw. Er zijn nog drie projecten in voorbereiding. De gemeenten hebben een grote rol in de realisatie van windturbines. Zij verlenen over het algemeen de vergunningen en zorgen voor de ruimtelijke planvorming. Gemeenten onderzoeken gezamenlijk, via de RES-aanpak, de mogelijkheden voor nieuwe projecten tot 2030.

Bij de realisatie van windturbines proberen wij de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Windturbines zijn echter altijd zichtbaar en hebben impact op het landschap. Betrokkenheid van de omgeving is daarom van belang. Dit geldt voor de planvorming maar ook voor de jaren dat turbines draaien. De inzet is daarbij dat direct omwonenden er financieel voordeel bij hebben. Door deelname van burger-energiecoöperaties kan dit bereikt worden.

De Limburgse energiecoöperaties ondersteunen we via deelname aan het landelijke Ontwikkelfonds dat per 1 januari 2020 operationeel is. Het betreft hier renteloze leningen waar veel Limburgse coöperaties gebruik van kunnen maken voor de voorbereidings- en ontwikkelkosten.