Kernenergie


Veel bedrijven schakelen over van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. We zien ook de elektriciteitsvraag van Limburgse huishoudens groeit. Energie-intensieve bedrijven moeten grote investeringen doen om productieprocessen te verduurzamen. De ambitie van de Provincie Limburg is om onze bedrijven en inwoners meer zekerheid te bieden dat ook in de toekomst voldoende elektriciteit beschikbaar is. We halen zoveel mogelijk energie uit wind en zon, maar de zon schijnt niet altijd en het is ook wel eens windstil. Als Provincie Limburg zijn we opzoek naar een passende energiemix voor Limburg in 2030 en daarna, hierbij sluiten we geen technieken op voorhand uit.

Technische haalbaarheid

Op verzoek van Provinciale Staten is er in het voorjaar van 2022 een oriënterend onderzoek gedaan (pdf, 42 MB) naar de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van kernenergie in Limburg. De conclusie van dit onderzoek is dat er op korte termijn geen plaats is voor grote kerncentrales in Limburg. Kleine reactoren, de zogenaamde Small Modular Reactors (SMR’s) hebben op termijn wel potentie.

SMR alliantie

De Provincie Limburg neemt vanaf maart 2023 het initiatief voor het ontstaan van een SMR alliantie. De alliantie gaat een haalbaarheidsonderzoek doen en kennisdeling faciliteren rondom SMR’s in Limburg. Door feitelijke informatie over SMR’s te delen wil de Provincie Limburg bijdragen aan een gefundeerd maatschappelijk debat over de nut, noodzaak en wenselijkheid van SMR’s. De alliantie bestaat uit kennisinstellingen, overheden, SMR fabrikanten, energiebedrijven, industrie, financiers en netbeheerders. Elke partij draagt op eigen wijze bij op basis van expertise en hun rol in de energietransitie. De alliantie stelt locatiefactoren op om (on)geschiktheid van locaties te kunnen beoordelen. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar milieuveiligheid, economische meerwaarde, ruimtelijk inpassing en lokaal draagvlak.

In de onderstaande explainer vindt u meer informatie over SMR’s en de SMR alliantie:

Politiek-maatschappelijke discussie

Wat de uitkomsten van de onderzoeken ook zijn, het is uiteindelijk aan de Limburgse politiek om een weloverwogen besluit te nemen. Hierbij is het maatschappelijk debat van groot belang. Daarom de zet de alliantie zich in op dit faciliteren met informatievoorziening en zo breed mogelijk kennisdeling. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent SMR’s en de besluitvorming hierover.