Energiebeleid en ambities


De Provincie Limburg werkt samen met inwoners, instellingen en het bedrijfsleven aan de energietransitie en een passende energiemix voor Limburg op weg naar 2030. Alle oplossingen in de energietransitie zijn nodig. Zo kijken we naar de meer reguliere opwekmogelijkheden zoals zon- en windenergie, maar we kijken ook naar geothermie, duurzame gassen en kernenergie. Daarbij zijn wij gebonden aan de mogelijkheden die het energienetwerk aankan. De transportschaarste die speelt zorgt ervoor dat de energietransitie vertraagt. Samen met onze partners zetten wij ons ervoor in om toch zoveel mogelijk ruimte voor verduurzaming te creëren.

Innovaties en onderzoeken

Innovaties dragen bij aan de vermindering van CO2-uitstoot of energiegebruik. Daarom ondersteunt de Provincie Limburg (via kennis of met financiële middelen) het bedrijfsleven om samen stappen te zetten naar een energiezuiniger en nog duurzamer bedrijfsleven.

We stimuleren woningeigenaren om hun woning te verduurzamen door besparing, opwek of levensloopbestendigheid. Dit doen we met name via Duurzaam Thuis-leningen. Deze lening kan door woningeigenaren worden ingezet voor bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepomp of het isoleren van de woning.

Tegelijkertijd hebben we aandacht voor zogenaamde ‘energiearmoede’. Onder energiearmoede vallen problemen met de betaalbaarheid van energie en/of het lage energielabel (D-E-F-G) van een woning. In vergelijking met de landelijke cijfers heeft de provincie Limburg een relatief grote opgave op gebied van energiearmoede, vanwege het relatief grote aantal lage energielabels van woningen. We werken aan deze complexe situatie in gezamenlijkheid met het Rijk, de gemeenten en woningcorporaties.

Regionale Energie Strategieën en Provinciale Energie Strategie

Limburg heeft twee Regionale Energie Strategieën (RES-en) voor een effectieve regionale aanpak. Binnen deze twee RES-en, Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg, werken we samen met een aantal partners (gemeenten, waterschap en Enexis). De energietransitie stopt immers niet aan de gemeentegrens, daarom kijken we samen hoe we op regionaal niveau goede afspraken kunnen maken. Als partner in de RES zijn onze provinciale doelen (Provinciale Energie Strategie) gelijk aan die van de RES, bijvoorbeeld op het gebied van grootschalige opwek. Wel zijn wij als Provincie breder actief op het gebied van energie zoals met infrastructuur, grootschalige industrie en op- en omslag.

Wilt u meer weten over onze Provinciale ambities? Bekijk dan de Provinciale Energiestrategie (PES). De voortgang van deze ambities is terug te vinden in onze halfjaarlijkse voortgangsrapportage en in ons PES Dashboard.

Wij informeren/rapporteren aan Provinciale Staten via onze voortgangsrapportages, informatiesessies, planning en control-documenten en zogenaamde mededelingen portefeuillehouder. Deze zijn terug te vinden via de pagina Provinciale Staten.