Subsidie Kwaliteit Limburgse Centra (Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra)


Op 15 november 2019 hebben Provinciale Staten (PS)  ingestemd met het kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) en de hiervoor beschreven aanpak gericht op leefbaarheid in Limburgse centra. Op 7 februari 2020 hebben PS ingestemd met het Nader Afwegingskader KLC.

Met Limburgse gemeenten die hun interesse kenbaar hebben gemaakt is in overleg getreden om de totstandkoming van samenwerkingsagenda’s te onderzoeken. In de samenwerkingsagenda’s worden initiatieven beschreven die in hun samenhang bijdragen aan opgaven in het fysieke, sociale en economische domein en tegemoetkomen aan het realiseren van zowel de provinciale als de gemeentelijke ambities. Na ondertekening van de samenwerkingsagenda’s werken de gemeenten deze overeengekomen termijnen verder uit om vervolgens binnen deze Nadere subsidieregels een subsidieaanvraag te kunnen indienen.

Voor wie

Nederlands Limburgse gemeenten die met de Provincie Limburg een samenwerkingsagenda hebben gesloten.

Waarvoor

Doel van deze nadere subsidieregels is het stimuleren van voorstellen van gemeenten die bijdragen aan het structureel versterken van de kwaliteit van wonen en leven in Nederlands Limburg.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.