Provinciaal Depot Bodemvondsten Limburg


Met de inwerkingtreding van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in 2007, is het in stand houden van een archeologisch depot een wettelijke taak van de Provincie.

De vondsten en de documentatie van de meeste officiële archeologische opgravingen in Limburg worden geregistreerd, beheerd en toegankelijk gemaakt in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten.

Het door ons beheerde vondstmateriaal en het archeologisch archief kan door wetenschappers en andere geïnteresseerden op afspraak worden geraadpleegd.

Een deel van het materiaal is doorgaans in bruikleen aan musea, heemkundeverenigingen en gemeenten voor tentoonstellingen.

Daarnaast sluiten we bruiklenen af met archeologische onderzoeksinstellingen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Aanlevervoorwaarden

Voor het aanleveren van vondsten en onderzoeksdocumentatie gelden deze voorwaarden (pdf, 171 kB).

Bruikleen

Een aanvraag voor een bruikleen kan onder voorwaarden worden aangevraagd door het invullen van dit formulier aanvraag bruikleen depot (pdf, 74 kB).

Via deze link kunt u onze database raadplegen.

Digitale deponering

De digitale deponering gebeurt met de digitale pakbon via het Archeodepot.

Documentatie

Documentatie kan per aangetekende post gestuurd worden naar:

Provinciaal Depot Bodemvondsten Limburg
Raadhuisplein 20
6411 HK Heerlen

Bezoekadres:

Raadhuisplein 20
6411 HK Heerlen

email: depot@prvlimburg.nl

Medewerkers (bereikbaar tussen 9.00 en 15.00 uur):

  • Sjeng Kusters (depotbeheerder): 06-52720731
  • Anke Dallinga-Huijdts (depotmedewerker): 06-46975722
  • Maurice Lipsch (depotmedewerker): 0646974875