Beleidsprogramma archeologie


'Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland'. Dat schreven we op toen we voor het eerst actief publieksgericht beleid voerden op het gebied van archeologie. Nu, vier jaar laten, stellen we met overtuiging vast dat de provincie archeologisch is verrijkt. Ons archeologisch erfgoed is zichtbaarder en toegankelijker dan ooit tevoren.

De komende jaren werken we actief aan het vergroten van de (digitale) zichtbaarheid en toegankelijkheid van archeologie in de Limburgse samenleving en laten we mensen vaker in aanraking komen met de verhalen achter vondsten.

Er zijn in Limburg veel organisaties en vrijwilligers die met de inzet van hun expertise een bijdrage leveren aan het behoud en het ontsluiten van het archeologisch erfgoed. Een aantal van deze organisaties wordt door de Provincie al dan niet direct ondersteund. Als Provincie stimuleren wij de verbindingen tussen deze partijen in projectmatige samenwerking en onderlinge kennisuitwisseling. Samen met partners en vrijwilligers in de archeologie zetten wij ons in voor de instandhouding en beleving van het archeologisch erfgoed in Limburg.

Met het archeologiebeleid zet de Provincie in op:

  • publieksbereik
  • publieksparticipatie
  • de (digitale) ontsluiting
  • benutting van resultaten archeologisch onderzoek

Het beleidsprogramma is opgedeeld in twee actielijnen.

Actielijn 1: ‘de verbindende waarde van archeologie’ richt zich op de (digitale) ontsluiting van archeologie voor een breder publiek. Enerzijds vanuit de attractiviteit ervan, anderzijds vanuit de maatschappelijke waarden zoals identiteit en cohesie.

Actielijn 2: ‘de verbeterde archeologische monumentenzorg’ richt zich op de wettelijke archeologische verplichtingen in heel Limburg doelgericht en efficiënt in te vullen en de resultaten ervan zoveel mogelijk te benutten.

Via een subsidieregeling ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan de ambitie van ons beleid. Deze regeling wordt gecombineerd open gesteld met het beleidsonderdeel ‘klein erfgoed’ vanuit monumenten.