Archeologisch onderzoek


Limburg is rijk aan archeologische vondsten, hier leefden de eerste bewoners van ons land. Het bewijs daarvan, een stenen mes van 250.000 jaar oud, is bij Maastricht gevonden. Ook de Romeinen hebben hier geleefd en hun sporen nagelaten. De Provincie maakt archeologie en de rijkdom van ons verleden zichtbaar en toegankelijk voor iedereen. Bekijk de kansen voor Limburg, onze ambitie en doelen in de Nota Archeologie.

Provinciale archeologische aandachtsgebieden

De verantwoordelijkheid voor een groot deel van het archeologisch erfgoed ligt bij de gemeenten. De betrokkenheid van de Provincie beperkt beperkt zich tot archeologische waarden van provinciaal belang. De zogenaamde archeologische aandachtsgebieden, representatieve en relatief gave delen van de verschillende Limburgse cultuurlandschappen grote kans op archeologische vondsten. Het betreft zes soorten gebieden, verspreid over 16 gemeenten in Limburg.

De Provincie zet zich in voor archeologisch onderzoek en het behoud van waardevolle resten in ‘Dit zijn representatieve en relatief gave delen van de verschillende Limburgse cultuurlandschappen, met een grote kans op archeologische vondsten. Het betreft zes soorten gebieden, verspreid over 16 gemeenten in Limburg.

We zullen keuzes moeten blijven maken. Want niet alle vindplaatsen zijn even belangrijk, en niet alle waardevolle vindplaatsen kunnen behouden blijven. Er zijn dus wel ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk in de geselecteerde gebieden. Maar alleen als er in een vroegtijdig stadium goed archeologisch onderzoek wordt verricht. En in alle gevallen zal afstemming met de gemeente plaatsvinden.

In 2014 zijn de archeologische aandachtsgebieden vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL).

Evaluatie archeologisch onderzoek

Het is belangrijk om de bestaande situatie goed te kennen. Daarom laat de Provincie regelmatig een kwalitatieve en kwantitatieve analyse uitvoeren van het actuele archeologisch onderzoek. De inzichten die dit oplevert helpen zowel de provincie als de gemeenten bij de uitvoering van hun archeologiebeleid.

Bekijk de archeologiebalans (kwantitatieve analyse) van 2006 en de archeologiebalans van 2012.

Kennisstand Limburgse archeologie

Op verzoek van het Beleidsplatform Erfgoed Limburg is een omvangrijke hoeveelheid beschikbare archeologische kennis samengevoegd. Dat heeft geleid tot drie publicaties die samen een actueel overzicht geven van de kennis per periode, per thema en per landschap:

  • Vroege prehistorie
  • Late prehistorie
  • Romeinse tijd
  • Middeleeuwen en nieuwe tijd

Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg

Het Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg (SAM) in Roermond is aanspreekpunt op het gebied van archeologie en monumentenzorg in de Provincie Limburg. Er is een 'helpdesk', waar iedereen terecht kan met vragen over archeologie en monumentenzorg. Daarnaast ondersteunt het SAM gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de archeologie en monumentenzorg. Het Steunpunt wordt gefinancierd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Provincie Limburg.

Archeologie Maasvallei

De Provincie werkt aan efficiënt en effectief beleid voor de Maasvallei. Hierbij zoeken we naar een goede balans tussen het beschermen van archeologische vondsten en het belang van projecten die bijdragen aan de hoogwaterbescherming van Limburg.

De nadruk ligt daarbij op kennis, goedkopere onderzoeken en meer duidelijkheid over het karakter en de omvang van die onderzoeken. We doen dit nadrukkelijk in overleg en samenspraak met onze partners zoals gemeenten, de Rijksoverheid en initiatiefnemers van de projecten.

We kiezen voor een aanpak via de volgende zes pijlers:

  • vergaren en bewaren van inhoudelijke kennis
  • landschappelijk onderzoek Maasvallei
  • toewerken naar nog beter onderzoek en pilots
  • krijgen en behouden van meer steun
  • ontwikkelen van selectiebeleid
  • verkennen van andere financieringsvormen.