Subsidie Sport 2021 (vervallen)


De Provincie Limburg geeft uitvoering aan het sportbeleid zoals beschreven in het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2020-2023 (Limburg, Sport!). Via de werkplannen van de sporttakplatforms wordt op een integrale manier via concrete projecten invulling gegeven aan de ambities voor breedtesport, topsport en talentontwikkeling en evenementen.

Voor wie

  • Platforms voor de in artikel 1 van de regeling genoemde speerpunt-, kern- en kanssporten.
  • Een nieuw opgericht platform van een nieuwe kanssport, door het College van Gedeputeerde Staten op voorhand bij besluit als zodanig erkend.

Waarvoor

Onze missie is dat Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland wordt. Met deze regeling wordt bijgedragen aan deze missie zoals beschreven in het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2020-2023 (Limburg, Sport!).

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.