Subsidie Passend wonen in de buurt (Nadere subsidieregels Passend wonen in de buurt) (vervallen)


De Provincie Limburg moedigt organisaties aan tot nieuwe wooninitiatieven voor Limburgers in kwetsbare posities.

Bijvoorbeeld wooninitiatieven voor:

  • verwarde mensen die niet geïndiceerd zijn voor beschermd wonen.
  • jongeren met meervoudige problemen die vanwege hun leeftijd niet meer binnen de jeugdzorg vallen.
  • mensen met een verstandelijke beperking.
  • alleenstaande ouders met kinderen in de crisisopvang.
  • kwetsbare ouderen die voorheen een indicatie zouden krijgen voor verblijf in een zorgcentrum.

De subsidie is bedoeld om de ontwikkeling van passend wonen voor Limburgers in kwetsbare posities op gang te houden en te versnellen.

Voor wie

Organisaties (zoals bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen), zijnde georganiseerde burgers, maatschappelijke organisaties,  gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen, of een combinatie hiervan.

Waarvoor

Initiatieven voor passend wonen voor Limburgers in een kwetsbare positie. Een initiatief moet een duidelijk gunstig effect hebben voor de wijk waarin het wordt uitgevoerd. Het moet ervoor zorgen dat meer mensen meedoen in de samenleving en dat buurtbewoners, óók uit de kwetsbare doelgroepen, elkaar meer ontmoeten.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.