Interim Statencommissie (ISC)


Zolang Provinciale Staten na de Statenverkiezingen nog geen besluit hebben genomen tot instelling van Statencommissies, is er een Interim Statencommissie belast met de taken van een Statencommissie (conform artikel 2 en 3 Gewijzigd Reglement van Orde voor de Statencommissie Provincie Limburg 2023).

De Interim Statencommissie kan voor specifieke onderwerpen subcommissies instellen.

Het Gewijzigd Reglement van Orde voor de Statencommissie Provincie Limburg 2023 is van toepassing op de Interim Statencommissie.

SAMENSTELLING VAN de interim statencommissie (ISC)
Naam Functie
Mirjam Depondt-Olivers Voorzitter
Aleida Berghorst Plv. voorzitter
Leonie van Birgelen-Droog Commissiegriffier
Josée Schulkens Commissiemedewerker

Het aantal per Statenfractie in de Interim Statencommissie af te vaardigen Statenleden bedraagt één commissiezetel per drie Statenzetels, met een minimum van één commissielid per Statenfractie.