De propositie van Limburg op de Asielopgave

26 juni 2024

Samen met alle gemeenten in Limburg heeft de Limburgse Regietafel de manier waarop we met de Asielopgave willen omgaan opgeschreven in een visiedocument. Eind januari is dit document met alle colleges in Limburg besproken. Ook is er van verschillende gemeenten schriftelijk commentaar gekomen dat verwerkt is in het uiteindelijke visiedocument.

Het nieuwe kabinet heeft inmiddels ook het Hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Hierin staat onder andere dat de Spreidingswet van tafel gaat. De maatschappelijke opgave is echter nog niet verdwenen en de Spreidingswet is nog van kracht tot het moment dat deze is ingetrokken. Als Limburg blijven we dan ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de Asielopgave en een ‘fair share’ van de landelijke opgave voor onze rekening nemen. De doorstroomlocatie in Horst aan de Maas is inmiddels geopend, en heeft een ‘boost’ gegeven aan de samenwerking tussen alle ketenpartijen en de gemeenten in Noord-Limburg. Het vermindert de druk op de asielketen en het is dan ook onze ambitie om ook in Midden- en Zuid-Limburg een doorstroomlocatie te realiseren. Samen met de gemeenten en het COA zijn we ook druk bezig om meer AZC’s, ook van een kleinere omvang, te realiseren. Tot slot willen we het goede voorbeeld van de flexwoonlocaties in Zuid-Limburg een vervolg geven op verschillende plekken in heel Limburg. Samen met de woningbouwcorporaties in Limburg maken we afspraken om tot meer woningen voor statushouders te komen.

Hulp van Den Haag

Maar we kunnen het als Limburg niet alleen. We hebben nadrukkelijk de hulp van Den Haag nodig om echt te kunnen investeren in het absorptievermogen van de Limburgse samenleving. Zo zouden we het liefste zien dat er sneller duidelijkheid is voor asielzoekers, zodat zij eerder kunnen inburgeren en aan de slag kunnen, liefst in die sectoren waar Limburg grote tekorten heeft. Op die manier kunnen we ook tot een uitruil komen met arbeidsmigranten. Daarnaast zijn investeringen nodig in zorg, onderwijs en politie. En uiteraard zijn Rijksmiddelen nodig voor voldoende woningen. Lees hier het volledige visieverhaal.