DBC: Saneringsonderzoek bron 7 en 13

15 april 2024

In het geactualiseerde saneringsplan Duurzaam Bodembeheer Chemelot (DBC), is de uitvoering van een saneringsonderzoek voor twee brongebieden met benzeen opgenomen: bron 7 en bron 13.

Voor bron 7 is het onderzoek uitgevoerd en gerapporteerd. Uit de resultaten blijkt dat in de grond vanaf maaiveld tot 10 meter beneden maaiveld géén sprake meer is van een benzeen-verontreiniging. In het traject van 16-18 meter beneden maaiveld en in het grondwater is ter plaatse benzeen-verontreiniging aanwezig.

Er wordt geconcludeerd dat er sprake is van een stabiele, milieuhygiënisch acceptabele eindsituatie. Dit betekent dat er geen risico’s zijn voor mens, milieu of verspreiding. En dat er geen sprake is van een significante overschrijding van de terreingrens met benzeen afkomstig van bronlocatie 7. Daarmee ontbreekt de noodzaak voor actieve saneringsmaatregelen. Wel is de locatie in het verdere monitoringsprogramma opgenomen.

In 2024 is een soortgelijk onderzoek voor bronlocatie 13 voorzien.