DBC: Mauritsdeponie

15 april 2024

Op de Chemelot-site bevindt zich de Mauritsdeponie. Deze deponie is een afgewerkt depot van grond, mijnsteen en afvalstoffen en bevindt zich in de zogenaamde beheers- en controlefase. Sinds de oprichting ervan in 1990 worden de isolatiemaatregelen beheerd en gecontroleerd. Sinds juni 2022 vindt de beheersing en controle plaats conform het Beheers- en Controle Plan (BCP), dat onderdeel is van Duurzaam Bodembeer Chemelot.

Uit de monitoringsgegevens over 2023 blijkt dat de concentraties aan nitraat, sulfaat en benzeensulfon-zuur zodanig zijn dat het benedenstrooms aanwezige geohydrologische scherm geheel 2023 in bedrijf is geweest. In totaal heeft het scherm circa 35.000 kubieke metergrondwater onttrokken. Over de gehele meetreeks gezien, gekeken sinds de start van de metingen, is sprake van afnemende concentraties.

Daarnaast is in opdracht van DSM een onderzoek in uitvoering naar de stabiliteit en de monitoring van de Mauritsdeponie. Momenteel (april 2024) wordt de hand gelegd aan de definitieve rapportage van het onderzoek, waaruit blijkt dat sprake is van een veilige situatie. Tevens is een aanpak voor monitoring en beheersing van de stabiliteit voor de toekomst opgenomen. Het betreffende onderzoek wordt door ons gevolgd en beoordeeld door een deskundige derde partij.