DBC: Grondwatermonitoring 2022 nog in ‘oude’ stijl

15 april 2024

Vanaf juni 2022 tot 2024 is door DSM uitvoering gegeven aan fase 1 van het Duurzaam Bodembeheer Chemelot (DBC). Over 2022 is de grondwatermonitoring nog volgens de ‘oude’ stijl uitgevoerd.

Uit de resultaten van 2022 blijkt dat voor een groot aantal zogenaamde (bron)locaties geen vervolgactie en/of aanpassing van het meetprogramma noodzakelijk is: de monitoring loopt door. Geconstateerd is dat bij een beperkt aantal bronlocaties in het kader van het nieuwe DBC aanvullend onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit om te bepalen of sprake is van verspreiding vanaf de betreffende bronnen en/of verdere monitoring van deze bronlocaties in de toekomst nog noodzakelijk is. Bij een enkele ‘oude’ bron is uit onderzoek gebleken dat geen verspreiding optreedt en is de bronmonitoring beëindigd.

De grondwatermonitoring van de zogenoemde macronutriënten (ammonium, sulfaat en nitraat) laat samenvattend een variërend beeld zien op basis waarvan geen eenduidige dalende of stijgende trend kan worden geduid. De monitoring wordt voortgezet onder DBC.

In 2022 is het luchtinjectiesysteem, dat samen met biologische activiteit zorgt voor de omzetting van de verontreinigingen afkomstig van bronnen van en nabij de Mauritsdeponie, uitgebreid met 27 extra luchtinjectielanzen. De monitoring hiervan wordt voortgezet in het kader van het DBC en een beoordeling van de resultaten, naar verwachting een daling van de gehalten, moet de komende jaren gaan blijken.