DBC: Actualisatie en optimalisatie monitoring

15 april 2024

Fase 1 van Duurzaam Bodembeheer Chemelot (DBC) betreft een actualisatie en optimalisatie van de monitoringsaanpak, een aanpak gericht op gebiedsniveau. Dit betreft het gebied dat bestaat uit het bedrijfsterrein zelf en de benedenstroomse zone tot aan de Maas.

De ontwikkeling in dit gebied wordt gevolgd door twee soorten monitoring: de Pluimmonitoring en Signaalmonitoring. Bij de Pluimmonitoring wordt de invloed en verspreiding vanuit de bekende, historische bronnen gemonitord. Bij de Signaalmonitoring wordt onafhankelijk van de bronlocaties en bekende pluimen nagegaan of verontreinigende stoffen de terreingrens passeren.

ln fase 1 zijn voor de optimalisatie en actualisatie in totaal 17 peilbuizen met peilfilters tot dieptes van 20 meter beneden maaiveld bijgeplaatst. De monitoring, het nemen van grondwatermonsters en analyse hiervan, is in 2023 uitgevoerd. De rapportage vindt medio 2024 plaats.