Thematische viewers


Broedvogels en Planten

Bij allerlei ruimtelijke ingrepen moet inzichtelijk worden gemaakt of er door deze activiteiten beschermde planten- en diersoorten worden geschaad. Met de Natuurgegevens website kunnen initiatiefnemers al in een heel vroeg stadium kennis nemen van de actuele planten- en vogelwaarden in hun plangebied.

Grondwatermonitor

De Provincie monitort de kwantiteit, kwaliteit of beide van het grondwater om te zien wat er buiten gebeurt en of het beleid effect heeft. De metingen gebruiken we om ons beleid te evalueren. We monitoren ook om aan de landelijke (onze wettelijke) verplichtingen te kunnen voldoen, mede in verband met de rapportages aan Rijk en Europa.

Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Het Handvat vormt een hulpmiddel en biedt initiatiefnemers hulp om in hun ruimtelijke ontwikkelingen de landschapskwaliteiten in het NLZL te versterken. Het Handvat functioneert ook in het gebied van het Rivierpark Maasvallei en in delen van Parkstad.

Omgevingswet Planviewer Limburg

U kunt via trefwoorden, de inhoudsopgave of door in de kaart op een locatie te klikken een keuze maken en inzicht krijgen in het provinciale beleid.

REBIS2

REBIS2 is een geografische databank met bedrijventerreinen en bedrijfskavels, gebaseerd op informatie die wordt aangeleverd door de terreinbeheerders, zowel gemeenten als private partijen. Via dit systeem worden de ontwikkelingen op de Limburgse bedrijventerreinenmarkt gevolg

Risicokaart

Uw gemeente maakt gebruik van deze kaart om u te informeren over de risico's in uw omgeving. Op de kaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen, aardbevingen of een overstroming van de Maas. Daarnaast gebruikt de overheid de risicokaart bij het maken van beleid, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe woonwijk of een bedrijventerrein.

Risicokaart (uitgebreid)

Deze Risicokaart voor professionele gebruikers bevat meer informatie over de risico's die op de openbare risicokaart staan en toont méér objecten die van belang kunnen zijn het vaststellen van veiligheidsbeleid of plannen voor ruimtelijke ordening. Deze deels niet-openbare informatie is alleen toegankelijk als u beschikt over login gegevens. Deze kunt u aanvragen op risicokaart.nl

Regels op de kaart

Regels op de kaart in het Omgevingsloket maakt bestemmingsplannen, structuurvisies en overige plansoorten toegankelijk. Daarnaast kunnen overheden op basis van vrijwilligheid ook bestaande plannen publiceren. Op termijn zullen alle ruimtelijke plannen via deze website beschikbaar komen.