Thematische viewers


Economie                             Kunst en cultuur                  Natuur en landschap

REBIS2

REBIS2 is een geografische databank met bedrijventerreinen en bedrijfskavels, gebaseerd op informatie die wordt aangeleverd door de terreinbeheerders, zowel gemeenten als private partijen. Via dit systeem worden de ontwikkelingen op de Limburgse bedrijventerreinenmarkt gevolg

Cultuurhistorische waardenkaart

De Cultuurhistorische Waardenkaart toont informatie over de Limburgse cultuurhistorie. Deze informatie kan er toe bijdragen om de cultuurhistorische dimensie te betrekken bij ruimtelijke, toeristische en culturele ontwikkelingen en voornemens.

Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Het Handvat vormt een hulpmiddel en biedt initiatiefnemers hulp om in hun ruimtelijke ontwikkelingen de landschapskwaliteiten in het NLZL te versterken. Het Handvat functioneert ook in het gebied van het Rivierpark Maasvallei en in delen van Parkstad.

Natuur en landschap

Landschap

In deze viewer staan onder andere de kaarten van Landschapskader Noord- en Midden-Limburg als ook enkele kaarten van de Landschapsvisie Zuid-Limburg.

PAS maatregelen

De Programmatische Aanpak Stikstof maakt onderdeel uit van Natura 2000. Het betreft een landelijk programma om tot ecologisch herstel van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden te komen, in samenhang met economische ontwikkelingen. Het maatregelenpakket bevat de herstelmaatregelen voor de eerste 6 jaar (2015-2021).

Provinciaal Natuurbeheerplan

Het Provinciaal Natuurbeheerplan geeft de gebieden weer die in aanmerking komen voor subsidiëring vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer. Deze viewer geeft de status weer van percelen binnen het beheerplan. Daarnaast bevat de viewer de kaarten van het Informatiemodel Natuurbeheer, waaronder ook de beheertypenkaart die weergeeft welke beheersubsidie op een perceel kan worden aangevraagd.

Natuurgidsen

Deze Natuurgidsen-viewer biedt voor IVN-gidsen en andere natuurgidsen informatie om een excursie te organiseren. Kijk op de kaart wat er in jouw buurt te zien is en wie de terreinbeheerder is. De contactgegevens van de terreinbeheerders en de dichtstbijzijnde IVN gidsen staan aangegeven in de viewer.

Natura 2000

Natura 2000 is de verzamelnaam voor het netwerk van Europese natuurgebieden. Een lijst van de meest kwetsbare planten- en diersoorten soorten waarvoor Europa een belangrijke rol speelt is in dit kader opgesteld. Het beheerplan vormt voor bestaand gebruik een handreiking om op een passende manier om te gaan met de beschermde natuurwaarden.

Broedvogels en Planten

Bij allerlei ruimtelijke ingrepen moet inzichtelijk worden gemaakt of er door deze activiteiten beschermde planten- en diersoorten worden geschaad. Met de Natuurgegevens website kunnen initiatiefnemers al in een heel vroeg stadium kennis nemen van de actuele planten- en vogelwaarden in hun plangebied.

Wildbeheereenheden

Viewer van de Limburgse Wildbeheereenheden t.b.v. het  afsluiten van een overeenkomst jacht, schadebestrijding en beheer.

Voor het gebruik van deze viewer dient u te beschikken over inloggegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons vragenformulier.

Ondergrond

Ondergrondportaal

Het Ondergrondportaal is een viewer met geografische data van diverse ondergrondthema’s. Het is een ondersteunend instrument voor ruimtelijke ontwikkelingen en het vormgeven van beleid. Onder de kop Milieu worden de bodemlocaties getoond waar sprake kan zijn van bodemverontreinigingen. Voor een zo volledig mogelijk beeld raden wij u aan voor meer informatie navraag te doen bij de gemeente.

Pilot Mijnsteen

Deze GIS viewer toont de gegevens van grondwater- en oppervlaktewatermetingen in Parkstad Limburg. Voor een juiste interpretatie van de verzamelde gegevens wordt aanbevolen om het bijbehorende Rapportage Pilot Mijnsteen te lezen.

Om de viewer goed te kunnen gebruiken en te interpreteren is een Handleiding GIS Viewer Pilot Mijnsteen opgesteld.

Ontgrondingvergunningen

De ontgrondingvergunningen viewer maakt het mogelijk voor o.a. burgers, archeologen, planologen om inzicht te krijgen in de huidige en historische ontgrondingslocaties.

Ruimte

POL-viewer

Het POL2014 en de Omgevingsverordening2014 kunnen via de POL-viewer worden geraadpleegd als een objectgericht digitaal plan. U kunt via trefwoorden, de inhoudsopgave of door in de kaart op een locatie te klikken een keuze maken en inzicht krijgen in het provinciale beleid.

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

POL2014 heeft vier wettelijke functies: structuurvisie (Wet ruimtelijke ordening), provinciaal milieubeleidsplan (Wet milieubeheer), regionaal waterplan (Waterwet), Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (Planwet verkeer en vervoer).

Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening Limburg 2014 omvat alle provinciale verordeningen die betrekking hebben op het omgevingsbeleid: een nieuw hoofdstuk Ruimte, Provinciale milieuverordening, de Wegenverordening, de Waterverordening, Ontgrondingenverordening, Veehouderijen en Natura 2000 en Wonen Zuid-Limburg.

Planviewer

Dit portaal is bedoeld voor bronhouders van digitale ruimtelijke plannen. De Planviewer biedt de mogelijkheid om ruimtelijke plannen, waaronder Structuurvisies, te bekijken en te presenteren voordat deze in RO-Online zijn opgenomen.

RO-online

De website RO-Online maakt bestemmingsplannen, structuurvisies en overige plansoorten toegankelijk. Daarnaast kunnen overheden op basis van vrijwilligheid ook bestaande plannen publiceren. Op termijn zullen alle ruimtelijke plannen via deze website beschikbaar komen.

Toerisme en recreatie

Fietsrouteplanner

U kunt met deze applicatie een fietsroute bepalen tussen twee of meer bestemmingen in de provincies Limburg, Zeeland en Noord-Brabant. U stippelt een route uit door op de kaart een vertrekpunt en een bestemming te kiezen Ook kunt u een postcode of straatnaam en plaats invoeren om uw route te bepalen.

Veiligheid

Risicokaart

Uw gemeente maakt gebruik van deze kaart om u te informeren over de risico's in uw omgeving. Op de kaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen, aardbevingen of een overstroming van de Maas. In totaal worden op de risicokaart twaalf soorten rampen weergegeven. Daarnaast gebruikt de overheid de risicokaart bij het maken van beleid, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe woonwijk of een bedrijventerrein.

Risicokaart (uitgebreid)

Deze Risicokaart voor professionele gebruikers bevat meer informatie over de risico's die op de openbare risicokaart staan en toont méér objecten die van belang kunnen zijn het vaststellen van veiligheidsbeleid of plannen voor ruimtelijke ordening. Deze deels niet-openbare informatie is alleen toegankelijk als u beschikt over login gegevens. Deze kunt u aanvragen op www.risicokaart.nl.

Vergunningen en handhaving

Milieukaart

De milieukaart is bedoeld om u vergunningen- en handhavingsinformatie te verstrekken. U kunt op de milieukaart zoeken naar informatie over bedrijven waar de Provincie Limburg het bevoegde gezag is. Bovendien staat er buitengebiedinformatie op de milieukaart. In het buitengebied worden door verschillende handhavingsinstanties controles uitgevoerd. Actuele informatie over de waarneming en het kleurenspoor van overtredingen in het buitengebied kunt u ook op de milieukaart vinden.

Web Bestand Veehouderij Bedrijven

Web-BVB (Bestand Veehouderij Bedrijven) is een database waarin per gemeente de gegevens van vergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven kunnen worden bijgehouden. Deze viewer geeft de ligging van de veehouderijen en enkele kengetallen weer. Gestart wordt met de gemeenten Leudal en Nederweert. In de toekomst zal deze viewer worden aangevuld met gegevens uit meer gemeenten.

Ontgrondingvergunningen

De ontgrondingvergunningen viewer maakt het mogelijk voor o.a. burgers, archeologen, planologen om inzicht te krijgen in de huidige en historische ontgrondingslocaties.

Verkeer en vervoer

Infrastructuur

Dit is een GIS-viewer waarin diverse bestanden m.b.t. infrastructuur voorkomen, zoals bijvoorbeeld wegen, fietsroutenetwerk, spoorwegen en de grootschalige basiskaart (GBK).

Verkeersmonitor

Verkeersinformatiesysteem van de Provincie Limburg. De functie van het systeem is het opslaan, verwerken en analyseren van verkeerstellingen.

Fietsroutenetwerk

Het provinciaal fietsroutenetwerk is de basis voor de prioritering van regionale fietsinfrastructuur (provinciale en gemeentelijke) en maakt onderdeel uit van het provinciaal verkeer en vervoerplan (PVVP). De Provincie gebruikt het netwerk als een criterium in de stimuleringsregeling gemeentelijke fietsinfrastructuur vanaf 2005 (subsidieregeling voor gemeenten). Het provinciaal fietsroutenetwerk kan tevens goed gebruikt worden bij het locatiebeleid voor bijvoorbeeld scholen.

Geluidsbelastingkaart

De geluidsbelastingkaart geeft het geluid weer dat in 2011 en in 2016 is veroorzaakt door het wegverkeer op de provinciale wegen. De kaart geeft hierdoor het verschil aan tussen 2011 en 2016. De geluidsbelastingen van 2016 zijn de basis voor een nieuw actieplan geluid dat in juni 2018 wordt vastgesteld. De geluidsbelastingkaart van de Provincie richt zich alleen op de provinciale wegen. Rijkswaterstaat, Prorail, gemeente Maastricht en regio Parkstad hebben een soortgelijke kaart van de geluidsbronnen die onder hun bevoegdheid vallen.

GGIS

De GGIS omgeving biedt bovenop de standaard kleinschalige GIS thema's extra informatie vanuit de beheerkaarten (Grootschalige GIS-informatie zoals o.a kanten verharding, verkeersborden, lichtmasten, beheergrenzen en hectometring).

Voor het gebruik van deze viewer dient u te beschikken over inloggegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons vragenformulier.

Buitenring Parkstad Limburg

Buitenring Parkstad Limburg interne viewer. De aan te leggen weg heeft tot doel de regio Parkstad veel beter bereikbaar te maken. Initiatiefnemer is de Provincie Limburg, die bij dit project nauw samenwerkt met de regio Parkstad Limburg.

Voor het gebruik van deze viewer dient u te beschikken over inloggegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons vragenformulier.

N280

In deze viewer staat het ontwerp van de N280 en de kadastrale eigendommen rondom de N280.

Voor het gebruik van deze viewer dient u te beschikken over inloggegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons vragenformulier.

Water

Verdrogingsgevoelige vegetatiekaart

Deze viewer toont de meest recente update van de Ecohydrologische Atlas 2013, en de nieuwe Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart van Limburg (VVL). De VVL is uitsluitend een weergave van de huidige ligging van grondwaterafhankelijke vegetaties en heeft vooral een signaleringsfunctie. Op deze viewer vindt u ook informatie over beekherstel, en natuurbeleid zoals de EHS en Natura2000, en (voormalige) stortplaatsen van afval of bouwpuin in een straal van 100 meter rondom een nat gebiedje.

Welzijn

Sportaccommodaties

Een integraal provinciaal sport- en beweegbeleid draagt bij aan de realisatie van diverse beleidsdoelen. Een daarvan is het creeeren en versterken van de (top)sportinfrastructuur waardoor een leven lang sporten voor iedereen tot de mogelijkheden behoort. Bijgevoegde gegevens dienen als onderlegger voor het verbeteren van de integrale afstemming tussen sportvoorzieningen- en sportaanbod in relatie tot andere beleidsterreinen, mede gezien de veranderende vraag.